ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4229
Title: Методологічна основа обліково-аналітичного забезпечення формування звітності сільськогосподарських підприємств про сталий розвиток
Other Titles: Методологическая основа учетно-аналитического обеспечения формирования отчетности об устойчивом развитии сельскохозяйственных предприятий
Sustainable Development Reports of Agricultural Enterprises: The Methodological Framework for Accounting and Analytical Support
Authors: Сокіл, Олег Григорійович
Сокол, Олег Григорьевич
Sokil, Oleh
Keywords: обліково-аналітичне забезпечення
звітність про сталий розвиток
корпоративна відповідальність
сільськогосподарське підприємство
нефінансова звітність
зацікавлені сторони
учетно-аналитическое обеспечение
отчетность об устойчивом развитии
отчет об устойчивом развитии
сельскохозяйственное предприятие
нефинансовой отчетности
заинтересованные стороны
accounting and analytical support
sustainable development reporting
sustainable development reports
agricultural enterprise
non-fi nancial reporting
stakeholders
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. пр.;№ 1-2
Abstract: UK: У статті проаналізовано світові тенденції підготовки звітності з корпоративної відповідальності сільськогосподарськими підприємствами. Запропоновано три варіанти звітів про сталий розвиток сільськогосподарського підприємства: звіт про сталий розвиток; альтернативний звіт; розширений фінансовий звіт. Розроблено матрицю оцінки рівня обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського підприємства, яка ілюструє вплив (сильний, суттєвий, незначний, відсутній) десяти аспектів сталого розвитку на рівень обліково-аналітичного забезпечення процесу формування фінансових результатів та їх відображення у звітності про сталий розвиток. Побудовано дерево рішень для визначення варіантів звітності про сталий розвиток залежно від розміру сільськогосподарських підприємств, їх самоідентифікації і усвідомлення впливу на еко-соціальне середовище. RU: В статье проанализированы мировые тенденции подготовки отчетности по корпоративной ответственности сельскохозяйственными предприятиями. Предложены три варианта отчетов об устойчивом развитии сельскохозяйственного предприятия: отчет об устойчивом развитии; альтернативный отчет; расширенный финансовый отчет. Разработана матрица оценки уровня учетно-аналитического обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного предприятия, которая иллюстрирует влияние (сильное, существенное, незначительное, отсутствует) десяти аспектов устойчивого развития на уровень учетно-аналитического обеспечения процесса формирования финансовых результатов и их отражение в отчетности об устойчивом развитии. Построено дерево решений для определения вариантов отчетности об устойчивом развитии в зависимости от величины сельскохозяйственных предприятий, их самоидентификации и осознании влияния на эко-социальную среду. EN: The research problem of accounting and analytical support for the formation of sustainable development reports by agricultural enterprises is characterized by many important aspects related specifi cally to accounting, analysis, reporting and standardization. In addition, there is a need to develop a methodological framework for reporting on sustainable development in agricultural sector despite previous fundamental research and synthesis of previous aspects of sustainable development reporting. The purpose of the article is to generalize the theoretical aspects and develop a methodological framework for accounting and analytical support for the formation of sustainable development reports by agricultural enterprises.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4229
Appears in Collections:кафедра Облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf454,08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.