ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3531
Title: Методологія обліку доходів і витрат інформаційної діяльності
Other Titles: Accounting of income and expenses of information activities
Authors: Ілляшенко, Катерина Володимирівна
Илляшенко, Екатерина Владимировна
Illiashenko, Kateryna
Keywords: облік;підприємництво;інформація;доходи;витрати;фінансовий результат;інформаційна діяльність;accounting;entrepreneurship;information;income;expenses;financial result;information activities
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХНАДУ
Series/Report no.: Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;№4 (15), том 1
Abstract: UK: Предметом дослідження є теоретичні та методичні засади відображення доходів і витрат інформаційної діяльності у бухгалтерському обліку, а також формування фінансового результа- ту від цієї діяльності. Метою статті є визначення економічної категорії інформації, висвітлення понять «інформаційні витрати», «інформаційні доходи», та їх відображення в бухгалтерському обліку. При дос- лідженні використовувалися діалектичний та монографічний методи, а також, методи аналізу та син- тезу; порівняльний та системний підхід. Результати дослідження можуть бути використані у практич- ній діяльності підприємств (у частині бухгалтерського обліку). За результатами наукового дослідження нами було зроблено висновок про те, що інформація стає все більш важливим важелем у всіх сферах діяльності підприємств. Однак досі інформація, як ресурс, ні яким чином не відображається у бухгалтерському обліку. На нашу думку, інформація повинна бути ви- ділена як окрема категорія обліку та бути відображена у фінансовій звітності підприємств. Згідно наших досліджень, інформаційна діяльність в обліку та звітності підприємств повинна відображатися відповід- но до сучасних змін, які відбуваються у світі повальної інформатизації. Необхідно впровадити такі по- няття, як «інформаційні доходи» і «інформаційні витрати». Нами запропоноване тлумачення цих понять та приклад відображення їх у бухгалтерському обліку за допомогою застосування нових рахунків. Транс- формація сучасної економіки в нову, інформаційну, потребує змін в методології обліку та бухгалтерської звітності, і потребує подальших поглиблених досліджень. EN: Subject of research are theoretical and methodological principles of reflection of incomes and expenses of information activities in the accounting records and the financial result from this activity. The purpose of this article is the definition of economic categories of information, lighting concepts "information costs, information income," and their reflection in accounting. The study used the dialectical and monographic methods, and the methods of analysis and synthesis; comparative and systematic approach. The results of the study can be used in practical activities of enterprises (in terms of accounting). According to the results of scientific research, we have concluded that information is an increasingly important lever in all areas of the enterprise. However, until now the information as a resource that in no way reflected in the accounting records. In our opinion, the information should be highlighted as a separate category of accounting and be recognized in the financial statements of companies. According to our research, information activities in the accounting and reporting enterprises should be displayed according to the modern changes that are happening in the world of rampant information. It is necessary to introduce concepts such as "income information" and "information costs." We propose an interpretation of these concepts and the example reflect them in accounting through the use of new accounts. The transformation of the modern economy in the new information requires changes in the methodology of accounting and financial statements, and requires further in-depth studies.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3531
Appears in Collections:кафедра Фінансів, обліку та оподаткування 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf822.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.