ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3525
Title: Альтернативний спосіб глибокого обробітку ґрунту в умовах півдня України
Other Titles: Альтернативный способ глубокой обработки почвы в условиях юга Украины
Alternative way of deep soil cultivation in the conditions of the south of Ukraine
Authors: Мітков, Василь Борисович
Митков, Василий Борисович
Mitkov, Vasyl
Кувачов, Володимир Петрович
Кувачев, Владимир Петрович
Kuvachov, Volodymyr
Ігнатьєв, Євген Ігорович
Игнатьев, Евгений Игоревич
Ihnatiev, Yevhen
Мітков, В. О.
Митков, В. О.
Mitkov, V. O.
Keywords: ґрунт;плоскоріз;глибокорозпушувач;безвідвальна обробка;гумус;родючість;почва;плоскорез;глубокорыхлитель;безотвальная обработка;гумус;плодородие;soil;boardless plough;deep-ripper;moldboardless tillage;humus;fertility
Issue Date: 2016
Publisher: Сумський НАУ
Series/Report no.: Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів;Вип. 10/1 (29)
Abstract: UK: При виборі оптимального способу механічної обробки ґрунту кожний землевласник переслідує одну головну мету – створення оптимального орного шару для вирощування сільськогосподарських культур. Метою досліджень є підвищення якості механічної обробки ґрунту, зниження енергетичних витрат у результаті використання плоскоріза-глибокорозпушувача, що може здійснювати одночасно дві операції: розпушування поверхневого шару ґрунту й розущільнення нижнього його горизонту. Розроблений і запатентований грунтообробний робочий орган, що виконує безвідвальну обробку верхнього шару ґрунту плоскорізними лапами з одночасним розущільненням нижнього шару за допомогою глибокорозпушувачів, дозволяє зберегти на поверхні обробленого поля пожнивні залишки й розпушити нижні шари ґрунту, забезпечуючи необхідний водно-повітряний режим. Механічна обробка ґрунту цим знаряддям відповідає критеріям якості обробки, така обробка найбільше відповідає агротехнічним вимогам при вирощуванні таких культур, як соняшник, кукурудза, цукровий буряк. Пропонований спосіб обробки ґрунту забезпечує економію палива до 10 кг/га за рахунок скорочення кількості операцій. Енергоємність технологічного процесу знижується до 50% за рахунок зменшення кількості технологічних операцій на підготовку ґрунту. RU :При выборе оптимального способа механической обработки грунта каждый землевладелец преследует одну главную цель - создание оптимального пахотного пласта для выращивания сельскохозяйственных культур. Целью исследований является повышение качества механического возделывания грунта, снижение энергетических затрат в результате использования плоскореза-глубокорыхлителя, который может осуществлять одновременно две операции: рыхление поверхностного пласта грунта и разуплотнение нижнего его горизонта. Разработанный и запатентованный почвообрабатывающий рабочий орган, который выполняет безотвальное возделывание верхнего пласта почвы плоскорезными лапами с одновременным разуплотнением нижнего пласта с помощью глубокорыхлителей, позволяет сохранить на поверхности обработанного поля пожнивные остатки и разрыхлить нижние пласты грунта и обеспечить необходимый водно-воздушный режим. Механическое возделывание почвы этим орудием отвечает критериям качества возделывания, такая обработка наиболее отвечает агротехническим требованиям при выращивании таких культур, как подсолнечник, кукуруза, сахарная свекла. Предлагаемый способ возделывания грунта обеспечивает экономию топлива до 10 кг/га за счет сокращения количества операций. Энергоемкость технологического процесса снижается до 50% за счет уменьшения количества технологических операций на подготовку почвы. EN : At a choice of an optimum way of machining of soil each land owner pursues one main aim - creation an optimum arable layer for cultivation of crops. The purpose of researches is improvement of quality of mechanical cultivation of soil, decrease in power expenses as a result of use of the boardless-subsoiler implement which can carry out at the same time two operations: loosening of surface layer of soil and decompaction of its lower layer. Scientists of university developed and patented soil-cultivating working body which carries out the moldboardless tillage of upper layer with a simultaneous decompaction of the lower layer by means of subsoiler, allows to keep crop residues on a surface of a tilled field and to loosen the lower layers of soil, providing the necessary water-air regime. Mechanical cultivation of the soil this boardless-subsoiler implement respond to criteria of quality of soil cultivation and this type of soil processing most meets to the agrotechnical requirements at growing crops such as sunflower, corn, sugar beet. The offered way of soil cultivation provides fuel savings of up to 10 kg per hectare due to reduction of number of operations. The energy intensity of technology process decreases to 50% due to reduction of number of technology operations for the preparation of the soil.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3525
Appears in Collections:кафедра Машиновикористання в землеробстві

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilovepdf_com-20-25.pdf254.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.