ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3473
Title: Теоретичні аспекти реалізації інтеграційних процесів в аграрному секторі на основі кластерів
Other Titles: Теоретические аспекты реализации интеграционных процессов в аграрном секторе на основе кластеров
Theoretical aspects of integration processes in the agricultural sector based clusters
Authors: Єременко, Д. В.
Еременко, Д. В.
Yeremenko, D.
Keywords: кластер
аграрне підприємництво
інтеграційні процеси
конкурентоспроможність
фермерські господарства
інноваційна діяльність
кадрове забезпечення
кластер
аграрное предпринимательство
интеграционные процессы
конкурентоспособность
фермерские хозяйства
инновационная деятельность
кадровое обеспечение
cluster
agro entrepreneurship
integration processes
competitiveness
farming
innovation
and staffing
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С .З. Ґжицького;Серія «Економічні науки» Том 19, № 76
Abstract: UK: Стаття присвячена аналізу теоретичних підходів щодо формування інтеграційних зв’язків в аграрному секторі економіки України за допомогою кластерів. Автор відмічає, що на даний момент має місце низка трактувань поняття «кластер», що сформовані у науковій та нормативно-правовій площинах. Незважаючи на певні розбіжності у формулюваннях, невід’ємною складовою будь-якого кластеру є суб’єкти підприємницької діяльності, що намагаються підвищити рівень конкурентоспроможності виробництва за рахунок оптимізації системи міжгосподарських зв’язків, підвищення рівня ефективності використання наявного ресурсного потенціалу, запровадження науково обґрунтованих техніко-технологічних та організаційних рішень. Саме тому основу будь-якого кластеру мають складати представники підприємницької спільноти, що здійснюють свою діяльність в даному регіоні, а її конкурентоспроможність є критерієм ефективності функціонування кластеру як інтегруючої структури. В статті відмічається, що розвиток інтеграційних структур на базі кластерних об’єднань сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності суб’єктів аграрного підприємництва. Автор зазначає, що переважна більшість позитивних аспектів даного процесу пов’язані із підвищенням якості використання наявного ресурсного потенціалу, перш за все, за рахунок доступу до сучасних техніко-технологічних рішень, а також їхньої адаптації до умов та вимог конкретного регіону та суб’єкта господарювання. В статті наголошується на необхідності створення інноваційних аграрних кластерів, базою для яких мають бути регіональні науково-навчальні центри. Автором обґрунтовуються наступні напрями співпраці між науковим та бізнес-співтовариствами: розробка ексклюзивних техніко-технологічних схем організації конкурентоспроможного виробництва або адаптація існуючих відповідно до потреб конкретного господарства; оптимізація теоретико-методологічного забезпечення дослідження сучасних особливостей розвитку аграрного виробництва, враховуючи його багатоукладний характер; підготовка фахівців для організації ефективного ведення підприємницької діяльності, враховуючи специфіку малого та середнього аграрного підприємництва, а також сільськогосподарських підприємств сімейного типу на засадах високого рівня товарності; моніторинг процесів регіонального розвитку аграрного виробництва з метою визначення основних трендів функціонування галузі. RU: Статья посвящена анализу теоретических подходов относительно формирования интеграционных связей в аграрном секторе экономики Украины с помощью кластеров. Автор отмечает, что на данный момент имеет место ряд трактовок понятия «кластер», сложившиеся в научной и нормативно-правовой плоскостях. Несмотря на некоторые различия в формулировках, неотъемлемой составляющей любого кластера являются субъекты предпринимательской деятельности, которые пытаются повысить уровень конкурентоспособности производства за счет оптимизации системы межхозяйственных связей, повышение уровня эффективности использования имеющегося ресурсного потенциала, внедрения научно обоснованных технико-технологических и организационных решений. Именно поэтому основу любого кластера должны составлять представители предпринимательского сообщества, осуществляющими свою деятельность в данном регионе, а ее конкурентоспособность является критерием эффективности функционирования кластера как интегрирующей структуры. В статье отмечается, что развитие интеграционных структур на базе кластерных объединений будет способствовать повышению уровня конкурентоспособности субъектов аграрного предпринимательства. Автор отмечает, что подавляющее большинство положительных аспектов данного процесса связаны с повышением качества использования имеющегося ресурсного потенциала, прежде всего, за счет доступа к современным технико-технологическим решениям, а также их адаптации к условиям и требованиям конкретного региона и субъекта хозяйствования. В статье отмечается необходимость создания инновационных аграрных кластеров, базой для которых должны быть региональные научно-учебные центры. Автором обосновываются следующие направления сотрудничества между научным и бизнес - сообществами: разработка эксклюзивных технико-технологических схем организации конкурентоспособного производства либо адаптация существующих согласно потребностям конкретного хозяйства; оптимизация теоретико-методологического обеспечения исследования современных особенностей развития аграрного производства, учитывая его многоукладный характер; подготовка специалистов для организации эффективного ведения предпринимательской деятельности, учитывая специфику малого и среднего аграрного предпринимательства, а также сельскохозяйственных предприятий семейного типа на основе высокого уровня товарности; мониторинг процессов регионального развития аграрного производства с целью определения основных трендов функционирования отрасли. EN: The article is devoted to analysis of theoretical approaches concerning the formation of integration relations in the agrarian sector of Ukraine's economy with the help of clusters. The author notes that at the moment has a number of interpretations of the concept "cluster" established in the scientific and regulatory dimensions. Despite some differences in wording, an essential component of any cluster are the subjects of entrepreneurial activity who are trying to raise the level of competitiveness of production due to optimization of the system of intereconomic communications, increasing the level of efficiency of the available resource potential, introduction of scientifically grounded technical-technological and organizational solutions. That is why the basis of any cluster should be representatives of the business community operating in the region, and its competitiveness is the criterion of efficiency of functioning of the cluster as an integrated structure. The article notes that the development of integration structures on the basis of cluster associations is to increase the level of competitiveness of subjects of agrarian entrepreneurship. The author notes that the vast majority of the positive aspects of the process associated with improving the quality use of available resource potential, primarily due to access to modern technological solutions and adapting them to the conditions and requirements of a particular region and entity. The article notes the need to create agricultural innovation clusters, the basis for which should be regional research and training centers. The author substantiates the following directions of cooperation between scientific and business communities: development of exclusive technological schemes of the organization of competitive production or adaptation according to the needs of a particular economy; optimization, theoretical and methodological supply of the study of modern features of development of agricultural production, given its mixed character; training of specialists for organization of effective business activity, given the specificity of small and medium agricultural businesses and agricultural enterprises of family type on the basis of a high level of marketability; monitoring the processes of regional development of agricultural production with the aim of identifying the main trends in the functioning of the industry.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3473
Appears in Collections:кафедра Облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12. Єременко_стаття.pdf339,16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.