ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3224
Title: Сучасна методологія управлінського обліку
Other Titles: Modern methodology of management accounting
Authors: Безверхня, Юлія Вікторівна
Безверхняя, Юлия Викторовна
Bezverkhnya, Yuliia
Keywords: управління
управлінський облік
підприємство
діяльність
виробництво
витрати
центри відповідальності
management
management accounting
enterprise activity
production
costs
responsibility centres
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХНАДУ
Series/Report no.: Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;№ 4 (15), том 1
Abstract: Uk: Предметом дослідження виступає сукупність теоретичних, методологічних і практичних питань сучасного управлінського обліку, метою роботи є визначення сучасної методології управлінського обліку та подальших перспектив його розвитку. Методологічною основою дослідження були основоположні теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених з питань управлінського обліку в умовах ринкової економіки; ролі і місця управлінського обліку у формуванні інформації, що необхідна для ефективного функціонування підприємств. При дослідженні використовувалися діалектичний та монографічний метод, а також методи аналізу та синтезу, порівняльний та системний підхід. Доведено, що основу вибору сучасної методології управлінського обліку становлять економічно значимі факти, що утворені наступними джерелами: зовнішні стандарти та норми; внутрішні стандарти та вимоги підприємства; стандарти та вимоги на функціональність бізнес-процесів підприємства. Дослідження сучасної методології й інструментарію управлінського обліку дозволяє зробити висновок, що це особлива сфера економічних знань, що формує інформаційно-аналітичне забезпечення потреб зовнішнього та внутрішнього управління. У період становлення системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку і його стандартизації, які відбуваються в умовах розвитку ринкових відносин, суть управлінського обліку і його застосовність у сучасній дійсності підприємництва набуває статусу особливо важливої й актуальної задачі. En: The subject of research is the totality of theoretical, methodological and practical issues of modern management accounting, the objective of this work is the definition of contemporary management accounting methodology and further prospects of its development. in the study of dialectical and monographic method, and the methods of analysis and synthesis, comparative and systematic approach are used. Methodological basis of research was the fundamental theoretical development of domestic and foreign scientists on issues of management accounting in a market economy; the role and place of management accounting in the formation of the information necessary for the effective functioning of enterprises. The basis of selection of contemporary management accounting methodology are economically significant facts that formed the following sources is proved: external standards; internal standards and requirements of the enterprise; standards and requirements for functionality of business processes of the enterprise. Study of contemporary methodologies and tools of management accounting leads to the conclusion that this is a special branch of economic knowledge, forms of information and analytical support needs of external and internal management. During the formation of regulatory accounting and its standardization that occur in the conditions of development of market relations, the essence of management accounting and its applicability in today's reality of enterprise acquires the status of a particularly important and urgent tasks.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3224
Appears in Collections:кафедра Облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf576,07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.