ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3014
Title: Культурно-антропологічні засади етнопедагогіки у гармонізації освітнього простору: теоретико-методологічний аспект
Other Titles: Культурно-антропологические основы этнопедагогики в гармонизации образовательного простора: теоретико-методологический аспект
Cultural-anthropological foundations of ethno-pedagogy in harmonization of educational space: theoretic and methodological aspect
Authors: Горбова, Наталя Аркадіївна
Горбова, Наталья Аркадьевна
Horbova, Natalia
Keywords: культурно-антропологічний підхід
етнопедагогіка
культуровідповідність
народне виховання
природовідповідність
культурно- освітній простір
культурно-антропологічні засади
культурно-антропологический поход
этнопедагогика
культуросообразность
народное воспитание
природосообразность
культурно- образовательное пространство
культурно-антропологических основы
cultural anthropological approach
ethno-pedagogy
folk upbringing
natural conformity
ethno-pedagogy
cultural-educational space
culturalanthropologic foundations
Issue Date: 2013
Series/Report no.: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка;Вип. 8
Abstract: UK: Досліджено роль етнопедагогіки як культурно-антропологічного феномену у формуванні цілісної, гармонійної особистості. Доведено важливість побудови культурно-освітнього простору на підвалинах відродження національної свідомості та повазі традицій народу, що уможливлюється імплементацією культурно-антропологічних засад вітчизняної етнопедагогіки у зміст навчання і виховання. Акцентовано увагу на необхідності включення у зміст освіти культурно-антропологічних засад етнопедагогіки та доведено, що використання в навчально-виховному процесі культурно-антропологічних засад етнопедагогіки та етнопедагогічних принципів виховання сприятиме розвитку всесторонньо розвиненої, гармонійної особистості. RU: Исследована роль этнопедагогики как культурно-антропологического феномена в формировании целостной, гармоничной личности. Доказана важность построения культурно-образовательного пространства на основе возрождения национального сознания и уважения традиций народа, что становится возможным через имплементацию культурно-антропологических основ отечественной этнопедагогики в содержание обучения и воспитания. Акцентировано внимание на необходимости включения в содержание образования культурно-антропологических основ этнопедагогики и доказано, что использование в учебно-воспитательном процессе культурно-антропологических основ этнопедагогики и этнопедагогических принципов воспитания будет способствовать развитию всесторонне развитой, гармоничной личности. EN: The actuality of the research is caused by the problem of human-commensurability of education, science and cognition of personality, which is not only immediately connected with the dominant humanistic tendencies of modern pedagogical process, but directs it towards the creation of the conditions for full-fledged life of a personality who is learning. Ethno-pedagogy as a science which researches the peculiarities of folk pedagogy, studies folk’s experience in learning and upbringing of rising generation, correlates it with general tendencies of education and explores their compliance with the modern tasks of education plays an important role in this process.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3014
Appears in Collections:Кафедра Публічне управління, адміністрування та право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf287,89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.