Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16870
Title: Шляхи удосконалення дистанційного навчання при викладанні технічних дисциплін у вищій школі
Other Titles: Ways to improve distance learning when offering technical disciplines in higher school
Authors: Панченко, Анатолій Іванович
Волошина, Анжела Анатоліївна
Мельник, О. В.
Волошин, А. А.
Panchenko, Anatolii
Voloshina, Anzhela
Melnyk, О.
Voloshin, A.
Keywords: дистанційне навчання;інтерактивні методи навчання;технічні дисципліни;засоби телекомунікації;distance learning;interactive learning methods;technical disciplines;means of telecommunication
Issue Date: 2023
Publisher: Запоріжжя : 2023
Citation: Панченко А. І., Волошина А. А., Мельник О. В., Волошин А. А. Шляхи удосконалення дистанційного навчання при викладанні технічних дисциплін у вищій школі. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти : збірник науково-методичних праць ТДАТУ. 2023. Вип. 26. С. 188-199.
Abstract: UA: Сьогодні спостерігається глобальна інформатизація сучасного суспільства, що визначає нові вимоги до викладання технічних дисциплін у вищих навчальних закладах. Майбутні фахівці повинні бути адаптовані до інтерактивних технологій, що стрімко розвиваються, і великих потоків нової інформації, а також бути здатними до постійного саморозвитку і самовдосконалення. Такі підходи зумовлюють активне використання у роботі науково-педагогічних працівників вищої школи інноваційних методів навчання під час викладання технічних дисциплін. В їх основі лежить ефективна дистанційна взаємодія учасників освітнього процесу та включає запровадження електронних освітніх ресурсів, а також моніторинг результатів навчання. У цьому зв'язку, удосконалення дистанційного навчання, яке являє собою інформаційні технології, які забезпечують доставку студентам основного обсягу матеріалу, що вивчається, інтерактивна взаємодія студентів та науково-педагогічних працівників у процесі навчання, надання студентам можливості самостійної роботи з освоєння матеріалу, що вивчається, а також контроль засвоєного матеріалу являється актуальним завданням. Успішна діяльність викладача при реалізації технології дистанційного навчання визначається підвищенням інформаційно-комунікативної грамотності та мотивованості студентів до активної самостійної діяльності у віртуальному освітньому процесі, а також використання інтерактивної взаємодії студентів та викладачів у процесі навчання за допомогою засобів телекомунікації. Удосконалення дистанційного навчання дозволить підвищити якість підготовки студентів щодо технічних дисциплін в умовах військового стану. EN: Today, there is a global informatization of modern society, which determines new requirements for the teaching of technical disciplines in higher educational institutions. Future specialists should be adapted to rapidly developing interactive technologies and large flows of new information, as well as be capable of continuous self-development and self-improvement. Such approaches determine the active use of innovative teaching methods in the teaching of technical disciplines in the work of scientific and pedagogical workers of higher education. They are based on effective remote interaction of participants in the educational process and include the introduction of electronic educational resources, as well as monitoring learning outcomes. In this regard, the improvement of distance learning, which is information technologies that ensures the delivery of the main volume of the studied material to students, the interactive interaction of students and scientific and pedagogical workers in the learning process, providing students with the opportunity to independently work on mastering the material being studied, as well as monitoring the mastered material is actual task. The successful activity of a teacher in the implementation of distance learning technology is determined by an increase in information and communication literacy and students' motivation for active independent work in a virtual educational process, as well as the use of interactive interaction between students and teachers in the learning process using telecommunications. Improving distance learning will improve the quality of student training in the study of technical disciplines in martial law.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16870
UDC: 378.147:004.946
Appears in Collections:кафедра Мехатронні системи та транспортні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zbirnyk tsatu 2023_v26_188-199.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.