Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16822
Title: Розробка комп’ютерної програми для захисту виконуваних файлів WINDOWS
Other Titles: The development of a computer program for the protection of WINDOWS executable files
Authors: Шаров, Сергій Володимирович
Sharov, Sergii
Лубко, Дмитро Вікторович
Lubko, Dmytro
Keywords: програмне забезпечення;комп’ютерне піратство;захист операційної системи;обфускаційні методи;Windows;software;computer piracy;protection;operating system;Windows;obfuscation methods
Issue Date: Feb-2023
Citation: Шаров С.В., Лубко Д.В Розробка комп’ютерної програми для захисту виконуваних файлів WINDOWS. Наука і техніка сьогодні. 2023, №2(16). С.448-459
Abstract: UK: У статті повідомляється про розробку програмного засобу для захисту виконуваних файлів OC Windows. Зазначається, що стрімкий розвиток інформаційного суспільства вплинув на збільшення кількості програмного забезпечення, що виконує системні, інструментальні, прикладні функції тощо. З’ясовано, що поширеною проблемою в IT-індустрії є комп’ютерне піратство. Несанкціонована модифікація та розповсюдження ліцензійного програмного забезпечення завдає шкоди розробникам, підприємствам, звичайним користувачам. Часто зловмисні дії спрямовані на виконувані файли операційної системи Windows, які структурно складаються з декількох заголовків та секцій. З’ясовано, що зловмисники можуть здійснити декомпіляцію або дизасемблювання виконуваного файлу, отримати доступ до вихідного програмного коду, проаналізувати логіку роботи програми та зробити в ній певні модифікації. Виявлено, що захист від несанкціонованої модифікації комп’ютерних програм та мобільних додатків забезпечується розробкою та впровадженням законодавчих документів, використанням апаратних та програмних методів захисту. Для захисту часто використовуються обфускаційні методи, які дозволяють змінювати вихідний програмний код при збереженні функціональності програми. Висвітлено приклади використання методу заплутуючих перетворень, інтеграції цифрового водяного знаку в структуру виконуваного файлу тощо. Повідомляється про розробку програмного засобу, який дозволяє захистити виконуваний файл Windows без наявності вихідного коду. Описано основні функціональні можливості утиліти: анти налагодження, захист таблиці імпорту exe-файлу, захист паролем, випробувальний режим та ін. Програмний засіб був розроблений за допомогою мови програмування C++, середовища Visual C++, бібліотеки Qt, JsonCpp та інших інструментальних засобів. У подальшій роботі передбачається вдосконалити можливості програмного засобу та перевірити його працездатність./////// ENG: The article reports on the development of a software tool to protect Windows OS executable files. It is noted that the rapid development of the information society has influenced the increase in the number of software that performs system, tool, application functions, etc. It has been found that computer piracy is a common problem in the IT industry. Unauthorized modification and distribution of licensed software harms developers, enterprises, and ordinary users. Malicious actions often target executable files of the Windows operating system, which are structurally composed of several headers and sections. It has been defined that attackers can decompile or disassemble the executable file, gain access to the source program code, analyze the logic of the program and make certain modifications to it. It has been found that protection against unauthorized modification of computer programs and mobile applications is provided by the development and implementation of legislative documents, the use of hardware and software protection methods. For protection, obfuscation methods are often used, which allow changing the source program code while preserving the functionality of the program. Examples of using the method of confusing transformations, integration of a digital watermark into the structure of an executable file and others have been highlighted. The development of a software tool that allows you to protect a Windows executable file without the presence of the source code has been reported. The main functionality of the utility has been described: anti-debugging, protection of the exe-file import table, password protection, trial mode, etc. The software was developed using the C++ programming language, the Visual C++ environment, the Qt library, JsonCpp and other tools. In the future work, it is planned to improve the capabilities of the software tool and check its performance.
Description: Шаров Сергій Володимирович кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600, https://orcid.org/0000-0001-5732-9980 Лубко Дмитро Вікторович кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600, https://orcid.org/0000-0002-2506-4145
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16822
DOI: 10.52058/2786-6025-2023-2(16)-448-459
UDC: 004.056.53
Appears in Collections:Кафедра Комп'ютерні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sharov_lubko_448.pdf374.05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.