Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16669
Title: Економіко-правова оцінка ефективності стратегічного контролю публічного управління територією
Other Titles: Economic and legal assessment of the effectiveness of strategic control of public territory management
Authors: Кукіна, Наталя Володимирівна
Kukina, N.
Коваленко, К. О.
Keywords: динамічний норматив;регіон;стратегія розвитку території;система публічного управління;оцінка реалізації стратегії;стратегічний контроль;моніторинг;правові засади стратегічного управління;dynamic standard;evaluation of strategy implementation;legal basis for strategic management;public management system;strategic control;territory development strategy
Issue Date: 2021
Publisher: Запоріжжя: Класичний приватний університет
Citation: Кукіна Н.В., Коваленко К.О. Економіко-правова оцінка ефективності стратегічного контролю публічного управління територією. Право та державне управління: збірник наукових праць. Запоріжжя, 2021. № 4, С.64 - 71.
Abstract: UA Проблема підвищення ефективності стратегічного контролю в публічному управлінні територією є однією з ключових для сучасного суспільства. Система стратегічного контр олю дозволяє своєчасно виявити стратегічні ризики й загрози, можливості й перспек тиви реалізації планів, проєктів, прогнозів, цільових програм в аспекті соціально-еконо мічного розвитку території. Від ефективності її роботи багато в чому залежить зростання економіки та якість життя населення в довгостроковому періоді. Незважаючи на велику кількість праць, присвячених дослідженню різних загальноприйнятих аспектів страте гічного контролю, необхідно констатувати, що названа тематична область виявилася не досить науково опрацьованою з боку економіко-правової проєкції моніторингу реаліза ції регіональної стратегії розвитку території. Метою статті є оцінка ефективності моніторингу реалізації Стратегії розвитку Запо різької області на 2016–2020 роки, а також визначення економіко-правових проблем впровадження механізму стратегічного контролю в регіоні. Установлено, що система стратегічного контролю в Україні ще не сформована оста точно, а лише перебуває на стадії свого формування, адже залишається безліч питань, що вимагають свого законодавчого унормування. У зв’язку із цим необхідне якнайш видше прийняття спеціалізованого Закону України «Про державне стратегічне плану вання», який деталізує сутність і механізм стратегічного контролю, а також чітко визна чає правовий аспект дії контролю в публічному управлінні територіями. Зроблено оцінку реалізації стратегії на основі методу динамічного нормативу. Під сумки оцінки ефективності стратегічного контролю в публічному управлінні регіону показали, що результати динаміки основних соціально-економічних показників роз витку Запорізької області не відповідають нормативним стратегічним настановам. Таким чином, діяльність органів публічного управління в Запорізькій області в аспекті страте гічного контролю розвитку території у 2016–2020 роках не можна назвати ефективною. За результатами дослідження економіко-правової оцінки стратегічного контролю публічного управління територією визначено основні проблеми ефективної реаліза ції Стратегії-2020 в Запорізькій області, а саме: відсутність повноцінного правового забезпечення системи стратегічного контролю; відсутність повноцінного моніторингу й контролю за реалізацією показників та ідентифікаторів стратегії; слабка аналітично-ін формаційна система моніторингу; використання невірного методичного інструментарію стратегічного контролю.///////// EN: The problem of increasing the efficiency of strategic control in public territory management is one of the key issues for modern society. The system of strategic control enables to easily identify strategic risks and threats, opportunities and prospects of implementation of plans, projects, forecasts, target programs in terms of social and economic development of the territory. The efficiency of its work in part depends on the growth of the economy and the quality of life of the population in the long term. Despite the large number of works devoted to the research of different generally accepted aspects of strategic control it is necessary to state that the named thematic area appeared to be insufficiently scientifically evaluated from the point of view of economic and legal procedures of monitoring the implementation of the regional development strategy of the territory. The aim of the article is to assess the efficiency of monitoring the implementation of the Development Strategy of the Zaporizhzhia region for 2016–2020, as well as to identify economic and legal problems in the implementation of the mechanism of strategic control in the region. It is established that the system of strategic control in Ukraine has not yet been formed residually and is only at the stage of its formation because there are still a lot of issues that require their legislative updating. Therefore, the adoption of the specialized Law of Ukraine “On State Strategic Planning” which details the essence and mechanism of strategic control, and clearly defines the legal aspect of control in the public administration of the territories is required as soon as possible.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16669
ISSN: Online 2663-5356.
DOI: doi.org/10.32840/pdu.2021.4.10
UDC: 311.17:332.146, 342.924
Appears in Collections:кафедра Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10 _kukina.pdf340.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.