Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16493
Title: Ecological and economic aspects of expenditure of hunting farms in Zaporizhzhia region
Other Titles: Еколого-економічні аспекти використання мисливських господарств Запорізької області
Authors: Yavorska, Tetiana
Яворська, Тетяна Іванівна
Sobolevska, Olha
Соболевська, Ольга
Keywords: hunting farms;classification of costs;composition and structure of costs;costly management model;costs of protection and reproduction;costs of biotechnical measures;структури витрат мисливських господарств;динаміка витрат мисливських господарств;природоохоронна діяльність;недосконалість мисливського законодавства
Issue Date: 2022
Publisher: Riga, Latvia : Baltija Publishing
Citation: Yavorska, T., Sobolevska O. Ecological and economic aspects of expenditure of hunting farms in Zaporizhzhia region. Green, Blue & Digital Economy Journal, Vol. 3 Nо 1. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2022, Р. 54-59.
Abstract: EN: The purpose of the article is to study the composition and cost structure of hunting farms in the Zaporizhzhia region and consider the economic and environmental aspects of their formation. The method of analysis and synthesis revealed the dynamics of changes in the costs of hunting farms over five years (2015, 2016, 2017, 2018, 2019). Using the method of comparison, the main trends in the change of individual loss items are identified. Methodology. The classification of costs, their dynamics and structure on 37 hunting farms of Zaporizhzhia region are given. The studied farms differ in different forms of use of hunting grounds. Thus, as of January 1, 2020, 6 farms were part of the Ukrainian Society of Hunters and Fishermen, 20 – belonged to the enterprises of the State Forestry Agency of Ukraine, the remaining 11 – were part of other private and public hunting organizations. A vertical and horizontal analysis of costs was conducted, which revealed an increase in their volume throughout the structure, without significant changes in the structure itself. There is a tendency to reduce the share of costs for the protection, reproduction and accounting of wild animals and the management of hunting grounds. Instead, the costs of maintaining the current activities of hunting farms are increasing. The results of the study showed that the main part of the costs of hunting farms in Zaporizhzhia region (almost 80%) consists of the cost of wages and a single social contribution, operation and maintenance of vehicles, hunting buildings and structures and costs associated with the purchase of weapons, ammunition and other costs. The costs of environmental activities are decreasing, among which the costs of biotechnical measures play an important role. The share of expenditures on biotechnical measures for the conservation and reproduction of wild animals in total expenditures decreased from 14.5% in 2015 to 11.8% in 2019. Practical consequences. The study found that the current costly model of hunting in the Zaporizhzhia region, and in Ukraine as a whole, does not meet market relations and inhibits the development of effective economic and environmental hunting. Its formation was influenced by the following factors: imperfection of hunting legislation; non-compliance with European standards; excessive number of hunting grounds in use and lack of a clear mechanism for payment for their use; poaching; lack of programs for breeding wild animals, control of predators and clear requirements for the hunting service; low level of hunting culture and ethics. The current hostilities in the Zaporizhzhia region further complicate the environmental situation. Value/originality. Economic evaluation of hunting farms should take into account, in addition to estimating the direct costs and revenues of hunting farms, their total environmental, economic and social role. This is confirmed by foreign experience. For its implementation there is a need to develop a new methodology. ///////////////// UK : Метою статті є дослідження складу та структури витрат мисливських господарств у Запорізькій області та розгляд економічних та екологічних аспектів їх формування. Метод аналізу та синтезу виявив динаміку зміни витрат мисливських господарств за п'ять років (2015, 2016, 2017, 2018, 2019). За допомогою методу порівняння виявляються основні тенденції зміни окремих предметів втрат. Методологія. Наведено класифікацію витрат, їх динаміку та структуру на 37 мисливських господарствах Запорізької області. Досліджувані господарства відрізняються різними формами використання мисливських угідь. Так, станом на 1 січня 2020 року 6 господарств входили до складу Українського товариства мисливців і рибалок, 20 – належали підприємствам Державного агентства лісового господарства України, решта 11 – входили до складу інших приватних та державних мисливських організацій. Був проведений вертикальний і горизонтальний аналіз витрат, який виявив збільшення їх обсягу по всій структурі, без істотних змін в самій структурі. Спостерігається тенденція до зменшення частки витрат на охорону, відтворення та облік диких тварин та управління мисливськими угіддями. Натомість збільшуються витрати на підтримку поточної діяльності мисливських господарств. Результати дослідження показали, що основну частину витрат мисливських господарств Запорізької області (майже 80%) складають витрати на заробітну плату та єдиний соціальний внесок, експлуатацію та утримання транспортних засобів, мисливських будівель і споруд та витрати, пов'язані з придбанням зброї, боєприпасів та інші витрати. Зменшуються витрати на природоохоронну діяльність, серед яких важливу роль відіграють витрати на біотехнічні заходи. Частка видатків на біотехнічні заходи щодо збереження та відтворення диких тварин у загальних витратах зменшилася з 14,5% у 2015 році до 11,8% у 2019 році. Практичні наслідки. Дослідження показало, що нинішня витратна модель полювання в Запорізькій області, та й в Україні в цілому, не відповідає ринковим відносинам і гальмує розвиток ефективного господарського та екологічного полювання. На його формування вплинули такі чинники: недосконалість мисливського законодавства; невідповідність європейським стандартам; надмірна кількість мисливських угідь у користуванні та відсутність чіткого механізму плати за їх використання; Браконьєрство; відсутність програм по розведенню диких тварин, контролю хижаків і чітких вимог до мисливської служби; низький рівень мисливської культури та етики. Нинішні бойові дії в Запорізькій області ще більше ускладнюють екологічну ситуацію. Цінність/оригінальність. Економічна оцінка мисливських господарств повинна враховувати, крім оцінки прямих витрат і доходів мисливських господарств, їх загальної екологічної, економічної та соціальної ролі. Це підтверджується зарубіжним досвідом. Для її реалізації виникає необхідність розробки нової методології.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16493
DOI: doi.org/10.30525/2661-5169/2022-1-9
UDC: JEL Classification: D21, M21, O13, Q29
Appears in Collections:кафедра Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Green, Blue_.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.