Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16051
Title: Research of lubricant properties of used tractor motor oils
Other Titles: Дослідження змащувальних властивостей відпрацьованих автотракторних моторних олив
Исследование смазочных свойств отработанных автотракторных моторных масел
Authors: Zhuravel, Dmytro
Журавель, Дмитро Павлович
Журавель, Дмитрий Павлович
Keywords: motor oil;lubricating properties;quality indicators;agricultural machinery;reconstituted oil;mobile module;service life;моторна олива;змащувальні властивості;якісні показники;сільськогосподарська техніка;відновлена олива;мобільний модуль;термін служби;моторное масло;смазывающие свойства;качественные показатели;сельскохозяйственная техника;восстановленное масло;мобильный модуль;срок службы
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: електронне наукове фахове видання;Вип. 11, т. 2
Abstract: EN: This work considers and analyses the existing technical requirements for motor oils during the operation of mobile agricultural machinery, as well as quantitative and qualitative changes in indicators when they are used. The effect of aging and contamination of motor oils on the operation of the main components of mobile agricultural machinery was experimentally studied, and criteria for evaluating the lubricating effect of motor oils were determined. It has been established that due to the significant demand for motor oils for agricultural production, it is a serious issue to prolong their service life in the operation of agricultural machinery. It was recognized that the aging processes of motor oils in a certain range positively affect their functional properties, but the methods for finding this range and criteria for their evaluation are practically absent. UK: В роботі розглянуто і проаналізовано існуючі технічні вимоги до моторних олив при експлуатації мобільної сільськогосподарської техніки, а також кількісні та якісні зміни показників при їх використанні. Експериментальним шляхом досліджено вплив процесів старіння і забруднення моторних олив на роботу основних вузлів мобільної сільськогосподарської техніки, визначені критерії оцінки мастильної дії моторних олив. Встановлено, що внаслідок значної потреби в моторних оливах для сільськогосподарського виробництва є актуальним питанням збільшення терміну їх служби при експлуатації сільськогосподарської техніки. Встановлено, що процеси старіння моторних олив в деякому діапазоні позитивно впливають на їх функціональні властивості, але методи знаходження цього діапазону і критерії їх оцінки практично відсутні. Існуючі методи оцінки якісних показників олив за фізико-хімічними та вибраковочним критеріям, як правило, не враховують їх триботехничні властивості, які характеризують надійність роботи трибосистеми. Лабораторні дослідження проводились на машинах тертя МАСТ-1 і СМЦ-2 переобладнаних з урахуванням умов випробувань. В якості основних показників, які характеризують вплив ступеня очищення і забрудненості моторних олив на їхні змащувальні дія були прийняті: питоме навантаження в контакті, лінійна швидкість, а також коефіцієнт тертя і об'ємна температура оливи. Для отримання дослідного зразка оливи використовувалися розроблені нами установка УВОМ-200 і мобільний модуль для відновлення автотракторних олив. Дослідження показали, що значний вплив на хіммотологічні властивості моторних олив має ступінь їх очищення. Це дає можливість розробити методику збільшення терміну використання моторних олив із застосуванням деякої кількості відновленої оливи, яка дозволить порівняти терміни заміни оливи з періодичністю технічного обслуговування мобільної сільськогосподарської техніки, що в свою чергу зменшить час простою техніки і збільшить при цьому ефективність її використання за рахунок збільшення терміну їх служби. RU: В работе рассмотрены и проанализированы существующие технические требования к моторным маслам при эксплуатации мобильной сельскохозяйственной техники, а также количественные и качественные изменения показателей при их использовании. Экспериментальным путем исследовано влияние процессов старения и загрязнения моторных масел на работу основных узлов мобильной сельскохозяйственной техники, определены критерии оценки смазочной действия моторных масел. Установлено, что вследствие значительной потребности в моторных маслах для сельскохозяйственного производства является актуальным вопросом увеличения срока их службы при эксплуатации сельскохозяйственной техники. Установлено, что процессы старения моторных масел в некотором диапазоне положительно влияют на их функциональные свойства, но методы нахождения этого диапазона и критерии их оценки практически отсутствуют.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16051
DOI: 10.31388/2220-8674-2021-2-5
Appears in Collections:кафедра Технічний сервіс та системи в АПК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zuravel.pdf1.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.