ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16040
Title: Модель автоматизованого комплексу контролю силових кабельних ліній для нечіткої системи оцінки стану ізоляції
Other Titles: Automated complex model control of power cable lines for fuzzy evaluation system insulation states
Модель автоматизированного комплекса контроля силовых кабельных линий для нечеткой системы оценки состояния изоляции
Authors: Лобода, Олександр Іванович
Лобода, Александр Иванович
Loboda, Oleksandr
Нестерчук, Діна Миколаївна
Нестерчук, Дина Николаевна
Nesterchuk, Dina
Keywords: стан ізоляції;силова кабельна лінія;діагностування та моніторинг;автоматизований комплекс;структурна схема;блок нечіткого логічного контролю на базі мікроконтролеру;алгоритм функціювання;експлуатаційна надійність;insulation condition;power cable line;diagnostics and monitoring;automated complex;block diagram;fuzzy logic control unit based on microcontroller;operation algorithm;operational reliability;состояние изоляции;силовая кабельная линия;диагностирование и мониторинг;автоматизированный комплекс;структурная схема;блок нечеткого логического контроля на базе микроконтроллера;алгоритм функционирования;эксплуатационная надежность
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: електронне наукове фахове видання;Вип. 11, т. 2
Abstract: UK: Розглянута можливість вдосконалення методології діагностування та моніторингу стану ізоляції силових кабельних ліній шляхом моделювання структури автоматизованого комплексу контролю для нечіткої системи оцінки стану ізоляції. Обґрунтована структура автоматизованого комплексу, який містить блок первинних перетворювачів струму, блок контролю напруги та мікропроцесорний пристрій контролю ізоляції, при цьому об’єктом контролю є силова кабельна лінія. Наведені структурна схема автоматизованого комплексу контролю стану ізоляції кабельних ліній та блок-схема операцій формування рішення блоком нечіткого логічного контролю. Зазначено, що використання апарату нечіткої логіки дозволяє більш повно врахувати всі механізми, що діють на ізоляцію навантажень, й всі зовнішні умови. Для апаратної реалізації автоматизованого комплексу пропонується до застосування база на основі платформи Arduino. Наведена блок-схема алгоритму функціювання комплексу контролю стану ізоляції кабельних ліній та обґрунтовані місця підключення структурних блоків автоматизованого комплексу при контролі стану ізоляції кабельної лінії. Встановлено, що впровадження запропонованої моделі автоматизованого комплексу контролю дозволить зменшити кількість та частоту аварійних ситуацій, подовжити термін служби силових кабельних ліній та підвищити їх експлуатаційну надійність. EN: The possibility of improving the methodology of diagnosing and monitoring the insulation condition of power cable lines by modeling the structure of the automated control system for a fuzzy insulation assessment system is considered. The structure of the automated complex is substantiated, which contains a block of primary current converters, a voltage control unit and a microprocessor device for insulation control, and the object of control is a power cable line. The block diagram of the automated complex of control of a condition of isolation of cable lines and the block diagram of operations of formation of the decision by block of fuzzy logical control is resulted. It is noted that the use of fuzzy logic allows to take more fully into account all the mechanisms acting on the insulation of loads and all external conditions. For hardware implementation of the automated complex the base on the basis of the Arduino platform is offered for application. The block diagram of the algorithm of functioning of the complex of control of a condition of isolation of cable lines and the places of connection of structural blocks of the automated complex at control of a condition of isolation of a cable line are proved. It is established that the introduction of the proposed model of automated control system will reduce the number and frequency of emergencies, extend the service life of power cable lines and increase their operational reliability. RU: В статье рассмотрена возможность совершенствования методологии диагностирования и мониторинга состояния изоляции силовых кабельных линий путем моделирования структуры автоматизированного комплекса контроля для нечеткой системы оценки состояния изоляции. Обоснована структура автоматизированного комплекса, содержащая блок первичных преобразователей тока, блок контроля напряжения и микропроцессорное устройство контроля изоляции, при этом объектом контроля является силовая кабельная линия. Приведены структурная схема автоматизированного комплекса контроля состояния изоляции кабельных линий и блок-схема операций формирования решения блоком нечеткого логического контроля. Отмечено, что использование аппарата нечеткой логики позволяет более полно учесть все механизмы, действующие на изоляцию нагрузок, и все внешние условия. Для аппаратной реализации автоматизированного комплекса предлагается к использованию база на базе платформы Arduino. Приведена блок-схема алгоритма функционирования комплекса контроля состояния изоляции кабельных линий и места подключения структурных блоков автоматизированного комплекса при контроле состояния изоляции кабельной линии. Установлено, что внедрение предложенной модели автоматизированного комплекса контроля позволит уменьшить количество и частоту аварийных ситуаций, продлить срок службы силовых кабельных линий и повысить их эксплуатационную надежность.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16040
DOI: 10.31388/2220-8674-2021-2-38
Appears in Collections:кафедра Електроенергетика і автоматизація

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Loboda.pdf751.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.