ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/15121
Title: Державне управління у формуванні відповідального суспільства в умовах розвитку діджиталізації
Other Titles: Public administration in the formation of a respon- sible society in the development of digitalization
Authors: Ортіна, Ганна Володимирівна
Ортина, Анна Владимировна
Ortina, Hanna
Рибальченко, Ніна Павлівна
Рыбальченко, Нина Павловна
Rybalchenko, Nina
Keywords: державне управління;діджиталізація;відповідальне суспільство;публічні послуги;інновації;public administration;digitalization;responsible society;public services;innovation
Issue Date: 2021
Publisher: НУЦЗУ
Series/Report no.: ;С. 125-131 Сер. Державне управління; № 1(14)
Abstract: UK: Україна, як і весь світ, поступово виходить з карантину, викликаного пандемією коронавірусу. Втім, поетапне ослаблення обмежувальних заходів навряд чи колись поверне життя до звичного для всіх ритму, що існував до епідемії. Пандемія Covid-19 дуже швидко охопила весь світ, ці обставини були непередбачуваними та зумовили глобальний процес цифровізації. В умовах швидкого розвитку інформаційних технологій суспільство зазнає динамічних та глобальних змін. Діджиталізація виступає каталізатором інноваційного розвитку. Безперервні технологічні зміни призводять до появи таких можливостей, як гнучкість, реактивність та індивідуалізація продукції і послуг, однак разом із тим з’явилися й нові перешкоди, такі як швидкі технологічні перетворення, високий рівень складності, зміна переваг та вимог законодавства країн. Діджиталізація, перш за все, потрібна для того аби перейти від несистемної діджіталізації бізнесу, яка має залишитися позаду, та створити нову споживчу цінність і зовсім нову і якісну модель бізнесу. В Україні завдяки освіті та людям є необхідний потенціал для розвитку цифрових технологій, також є здобутки окремих компаній (технологічний сектор). Але є і серйозні проблеми: повільний розвиток системи, відсутність комплексного підходу і втрата часу. Поряд із використанням традиційних підходів до державотворення Україна, крокуючи в ногу з часом, враховуючи суспільні потреби та технологічні зміни, має всі підстави застосовувати досвід провідних країн світу, де одним із пріоритетних напрямків відповідального суспільства еволюції стало використання публічно-управлінських інновацій. Одним із таких модерних підходів, що формує складову сучасних нововведень у сфері публічного управління є діджиталізація публічних послуг – державних і громадських. Розширивши власний ресурсний потенціал, людина сьогодні стає дедалі вибагливішою до сфер публічних послуг, зокрема соціальних, які повинні повноцінно реалізувати інтерес її буденного існування. EN: Digitalization, first of all, is needed in order to move away from the unsystematic digitalization of business, which should be left behind, and to create a new consumer value and a completely new and high - quality business model. In Ukraine, thanks to education and people, there is the necessary potential for the development of digital technology, as well as the achievements of individual companies (technology sector). But there are serious problems: the slow system development, the lack of a comprehensive approach and the loss of time. Along with the use of traditional approaches to the creation of the state Ukraine, keeping up with the times, taking into account social needs and technological changes, has every reason to apply the experience of the leading countries of the world, which one of the priority areas of responsible society evolution was the use of public-management innovations. One of such modern approaches, forms a component of modern innovations in public ad- ministration is the digitalization of public services - state and public. Having expanded its own resource potential, a person today is becoming more demanding to the public service areas, in particular social services, which should fully realize the interest of its everyday existence.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/15121
Appears in Collections:Кафедра Публічне управління, адміністрування та право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ortina-Rybalchenko.pdf506,32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.