Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/15044
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVlasiuk, Yu. O.-
dc.contributor.authorTebenko, Vita-
dc.contributor.authorТебенко, Віта Миколаївна-
dc.contributor.authorТебенко, Вита Николаевна-
dc.contributor.authorHrybova, Diana-
dc.contributor.authorГрибова, Діана Вікторівна-
dc.contributor.authorГрибова, Диана Викторовна-
dc.contributor.authorBiliaiev, S. S.-
dc.date.accessioned2021-08-06T07:50:30Z-
dc.date.available2021-08-06T07:50:30Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/15044-
dc.description.abstractEN: The article is devoted to empirical testing of two initial hypotheses. The first is that the small business spreading in the Ukrainian economy would contribute to changing conditions of factor incomes distribution in favor of hired workers. The second is exactly such changes in the distribution of factor incomes (which is expressed by increasing in the share of labor costs in gross value added generated by leading types of economic activity) will contribute to the social efficiency increasing of economic activity. The processes of implementation of the potential of small business to mitigate the negative social consequences of the deterioration of the macroeconomic situation are researched in the article. The contribution of small business to the dynamics of the share of wages in the value added by main types of economic activity was determined and the compliance of the specified contribution to the potential of a small business to improve the realization of the interests of hired workers in the relations of factor incomes’ primary distribution was assessed. The method of "weighted differences" was used for quantitative estimation of the structural shifts impact on the aggregate for both sectors of large and small business indicators. The mentioned method was transformed according to the author’s technique in order to include in the calculations the value of a qualitative indicator by the reporting period against the base period. This allows us to assess the contribution of qualitative changes, occurring in the small and large business sectors, to the dynamics of the average characteristics of the factor incomes distribution, inherent to the leading types of economic activity in the Ukrainian economy. The obtained results did not confirm the first hypothesis and allowed to substantiate the conclusion that the spreading of small business by itself (which is not accompanied by qualitative changes in the role of human resources and improvement of conditions for its reproduction) does not allow to expect the improving conditions of employees’ access to the main source of qualification, professional and social mobility — high labor income. UK: Присвячено емпіричній перевірці двох вихідних гіпотез. Перша з яких передбачає, що поширення малого бізнесу в українській економіці здатне змінити умови розподілу факторних доходів на користь найманих працівників. Друга — що саме такі зміни розподілу факторних доходів (що виражається через зростання частки витрат на оплату праці у складі валової доданої вартості, генерованої провідними видами економічної діяльності) сприятимуть зростанню суспільної ефективності економічної діяльності. Досліджено процеси реалізації потенціалу малого бізнесу щодо пом’якшення негативних суспільних наслідків погіршення макроекономічної ситуації у країні. Визначено внесок малого бізнесу в динаміку частки оплати праці у складі доданої вартості за основними видами економічної діяльності та оцінено відповідність зазначеного внеску потенціалу малого бізнесу щодо поліпшення реалізації інтересів найманих працівників у відносинах первинного розподілу факторних доходів. Для виділення впливу структурних зрушень на загальні (за секторами великого і малого бізнесу) показники використано метод «зважених різниць», що використовується для виділення внеску процесів, що відбуваються в певному секторі (складовій частині об’єкта дослідження) у динаміку відносної характеристики відповідних процесів за всім об’єктом дослідження. Метод трансформований за авторською методикою для того, щоб включити до розрахунків значення якісного показника за звітний, а не за базовий період. Це дозволяє оцінити внесок якісних змін, що відбуваються в секторах малого і великого бізнесу, у динаміку середніх характеристик розподілу факторних доходів за провідних видами економічної діяльності в українській економіці. Отримані результати досліджень не підтвердили першу гіпотезу і дозволили обґрунтувати висновок, що поширення малого бізнесу (яке не супроводжується якісними змінами ролі людського ресурсу та поліпшенням умов його відтворення) не дозволяє розраховувати на поліпшення умов доступу найманих працівників до головного джерела кваліфікаційної, професійної та соціальної мобільності — високих трудових доходів. RU: Посвящено эмпирической проверке двух гипотез: распространение малого бизнеса в украинской экономике способно изменить условия распределения факторных доходов в пользу наемных работников; такие изменения распределения факторных доходов будут способствовать росту общественной эффективности экономической деятельности. Для оценки влияния структурных сдвигов на общие по секторам большого и малого бизнеса показатели использован метод «взвешенных разниц», трансформированный по авторской методике для того, чтобы включить в расчеты значение качественного показателя за отчетный, а не базовый период. Полученные результаты позволили обосновать вывод, что само по себе распространение малого бизнеса не позволяет рассчитывать на улучшение условий доступа наемных работников к высоким трудовым доходам.uk
dc.language.isoenuk
dc.relation.ispartofseriesФінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць;Вип. 3 (26) (С. 123-132)-
dc.subjectgross value addeduk
dc.subjectincomes distributionuk
dc.subjectstructural changesuk
dc.subjectspecifics of small businessuk
dc.subjectshare of labor costsuk
dc.subjectвалова додана вартістьuk
dc.subjectпропорції розподілуuk
dc.subjectструктурні зміниuk
dc.subjectспецифіка малого бізнесуuk
dc.subjectчастка витрат на оплату праціuk
dc.subjectваловая добавленная стоимостьuk
dc.subjectпропорции распределенияuk
dc.subjectструктурные измененияuk
dc.subjectспецифика малого бизнесаuk
dc.subjectдоля расходов на оплату трудаuk
dc.titleThe influence of small business spreading on the dynamics of the labor costs share in value added generated by leading industries of ukrainian economyuk
dc.title.alternativeВплив поширення малого бізнесу на динаміку частки витрат на оплату праці у доданій вартості провідних галузей економіки Україниuk
dc.title.alternativeВлияние распространения малого бизнеса на динамику доли расходов на оплату труда в добавленной стоимости ведущих отраслей экономики Украиныuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:кафедра Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf251.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.