ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14711
Title: Вдосконалення складу звітності як шлях до підвищення інвестиційної привабливості підприємства
Other Titles: Improvement of the reporting composition as the way to increase the enterprise investment attractiveness
Authors: Кучеркова, Світлана Олександрівна
Кучеркова, Светлана Александровна
Kucherkova, Svitlana
Keywords: інформаційні ресурси;звітність;бухгалтерський облік;підприємство;інвестиційна привабливість;information resources;reporting;accounting;enterprise;investment attractiveness
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Галицький економічний вісник;№ 2 (69) (С. 69-75)
Abstract: UK: Досліджено важливість інформаційних ресурсів через призму звітності, яка є незамінним інструментом узагальнення результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, а також основним джерелом інформації при залученні інвестицій. Будь-які користувачі фінансової звітності підприємств - інвестори, кредитори, представники державних органів, управлінський персонал - прагнуть отримати максимум достовірної інформації про підприємство, керуючись його звітністю. Високий рівень інформованості про фінансово-майновий стан ув ринкових умовах є суттєвим, якщо не головним засобом конкурентної боротьби. Прозорість та розкриття інформації - сутність ефективного корпоративного управління підприємства. На сьогодні в більшості розвинених країн річні звіти фактично слугують єдиним джерелом інформації про діяльність підприємства. Дана стаття присвячена обгрунтуванню необхідності розширення звітної інформації для прийняття стратегічній управлінських рішень та підвиїцення інвестиційної привабливості підприємства. В Україні в більшості підприємств спостерігається розбалансованість у питаннях звітності та інформаційної політики підприємств на рівні органів державного управління: Міністерства фінансів, Держкомстату, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ДПС. Звітні форми, як правило, знаходяться в різних структурних підрозділах підприємства, систематизовані за різними ознаками, тому не забезпечують і унеможливлюють їх ефективне використання для оцінювання фінансово-майнового стану підприємства не тільки інвестором, а також його управлінським персоналом. З метою залучення інвестицій та підвищення рівня корпоративного управління запропоновано на підставі звітно-інформаційних ресурсів підприємств складати Річний звіт-брошуру (презентацію). Він буде у вигляді добірки презентаційних матеріалів, що характеризують становище підприємства на ринку, його ділову репутацію та досягнення у сфері виробництва продукції. Такий річний звіт буде ґрунтуватися не тільки на фінансовій звітності, а й управлінській, статистичній, кадровій звітності й документації, аудиторських і податкових перевірках, інформації з засобів масової інформації, соціальних мереж тощо. EN: The importance of information resources through the prism of reporting, which is an indispensable tool for summarizing the results offinancial and economic activities of economic entities, as well as the main source of information in attracting investment is investigated in this paper. Any users of financial reporting of enterprises - investors, creditors, government officials, management staff - are anxious to obtain maximum reliable information about the company guided by its reporting. A high level of awareness of the financial and property status in market conditions is essential, if not the main means of competition. Transparency and disclosure is the essence of effective corporate governance. At present, in most developed countries, annual reports actually serve as the only source of information about the company's activities. This paper is devoted to the substantiation of the need to expand reporting information to make strategic management decisions and increase the investment attractiveness of the enteiprise. In Ukraine, most enteiprises have imbalance in reporting and information policy of enterprises at the level of public administration: the Ministry of Finance, the State Commission on Securities and Stock Market, the State Tax Service. Reporting forms, as a rule, are located in different structural units of the enterprise, systematized by different features, so they do not provide and prevent their effective use to assess the financial and property status of the enterprise not only by the investor but by its management staff as well. In order to attract investment and increase the level of corporate governance, it is proposed to compile the Annual Report-Brochure (presentation) on the basis of reporting and information resources of enteiprises. It will be in the form of presentation materials selection characterizing the company's position in the market, its business reputation and achievements in the field ofproduction. Such annual report will be based not only on financial statements, but also on management, statistical, personnel reporting and documentation, audits and tax audits, information from the media, social networks etc.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14711
Appears in Collections:кафедра Облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кучеркова статья1.pdf498,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.