ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14686
Title: Ensuring the sustainability of the potential of the loss-free development of agricultural enterprises
Other Titles: Забезпечення стійкості потенціалу беззбиткового розвитку сільськогосподарських підприємств
Authors: Trusova, Natalia
Трусова, Наталя Вікторівна
Трусова, Наталья Викторовна
Prystеmskyi, O.
Keywords: potential;financing;financial resources;breakeven;agriculture;agricultural enterprises;фінансування;потенціал;фінансові ресурси;беззбитковість;сільське господарство;аграрні підприємства;потенциал;финансирование;финансовые ресурсы;безубыточность;сельское хозяйство;аграрные предприятия
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Приазовський економічний вісник;№ 1 (24) (Р. 51-56)
Abstract: EN: The article deals with the potential of the loss-free development, which forms the system of financial protection of vital interests of subjects of the agrarian sector through the guarantee of food security in the long-term. It is proved that under the pressure of the external environment, leverage and financial mechanism tools that trigger the potential of the loss-free development of agriculture can change, risk manifestation and economic depression of enterprises continue or stop. The priority of financial support of agriculture of Ukraine according to indicators of intensity and efficiency of use of financial resources is singled out. A comprehensive indicator of potential of the loss-free development is proposed. The model is adequate, its statistical quality, significance and reliability are sufficient for forming the forecast level of potential of the loss-free development of agrarian enterprises of the region. UK: У статті розглядається формування стійкого потенціалу беззбиткового розвитку сільськогосподарських підприємств, що формує систему фінансового захисту життєво важливих інтересів суб’єктів аграрного сектору шляхом гарантування продовольчої безпеки в довгостроковій перспективі за рахунок репродуктивного рівня фінансової підтримки. Доведено, що під тиском зовнішнього середовища інструменти важелів та фінансових механізмів, що ініціюють потенціал беззбиткового розвитку сільського господарства, можуть змінюватися, прояви ризику та економічна депресія підприємств продовжуються або припиняються. Важливість формування сукупної вартості потенціалу розвитку без втрат у регіоні зумовлена його складовою, яка здатна виконувати дії з мобілізації реальних та прихованих можливостей фінансових ресурсів за обмежений проміжок часу, для подолання загрози безпечному середовищу для функціонування аграрних підприємств. Виокремлено пріоритет фінансової підтримки сільського господарства України за показниками інтенсивності та ефективності тання фінансових ресурсів. Запропоновано комплексний показник потенціалу беззбиткового розвитку. В регіонах України використовується диференційований підхід до кластеризації показників фінансових ресурсів як взаємозалежність факторів формування сукупної величини потенціалу беззбиткового розвитку аграрних підприємств. За допомогою індуктивного системного аналізу розроблена модель стабільного рівня потенціалу спроможності фінансового забезпечення на основі чистого прибутку. Модель адекватна, її статистична якість, значимість та надійність є достатніми для формування прогнозного рівня потенціалу беззбиткового розвитку аграрних підприємств регіону. Розроблена методологія базується на складових захисту фінансової системи суб'єктів господарювання в умовах обмежень вибору альтернативних джерел формування та розподілу фінансових ресурсів, а також на ймовірності їх використання. Запропоновані шляхи ефективного функціонування механізму державного регулювання, що дасть змогу відновити та підтримувати на належному рівні продовольчу незалежність країни. RU: В статье рассматривается потенциал обеспечения устойчивости потенциала безубыточного развития сельскохозяйственных предприятий, формирует систему финансовой защиты жизненно важных интересов субъектов аграрного сектора путем обеспечения продовольственной безопасности в долгосрочной перспективе за счет репродуктивного уровня финансовой поддержки. Доказано, что под давлением внешней среды инструменты влияния и финансового механизма могут меняться. Выделены приоритет финансовой поддержки сельского хозяйства Украины по показателям интенсивности и эффективности использования финансовых ресурсов. Предложен комплексный показатель потенциала финансирования сельскохозяйственных предприятий. Разработанная модель стабильного уровня потенциала способности финансового обеспечения на основе чистой прибыли, которая базируется на составляющих защиты финансовой системы субъектов хозяйствования в условиях ограничений выбора альтернативных источников формирования и распределения финансовых ресурсов.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14686
Appears in Collections:кафедра Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Трусова Н.В._14.pdf488,38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.