ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14682
Title: Напрями забезпечення економічної діяльності субєктів аграрного виробництва в системі кооперативних формувань на засадах беззбитковості
Other Titles: Directions for ensuring the economic activity of agricultural production entities in the system of cooperative formations on a break-even basis
Authors: Кальченко, Сергій Володимирович
Кальченко, Сергей Владимирович
Kalchenko, Serhii
Трусова, Наталя Вікторівна
Трусова, Наталья Викторовна
Trusova, Natalia
Кібенко, Катерина Андріївна
Кибенко, Екатерина Андреевна
Kibenko, Kateryna
Гринчук, Ю. С.
Микитюк, Д. М.
Keywords: кооперація;аграрне виробництво;селянське господарство;ефективність;беззбиткова діяльність;обслуговуючий кооператив;cooperation;agricultural production;peasant economy;efficiency;break — even activity;service cooperative
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Агросвіт;Вип. 6 (С. 4-10)
Abstract: UK: У статті досліджено методичні та практичні аспекти розвитку діяльності суб'єктів аграрного виробництва на принципах беззбитковості. Обгрунтовано необхідність розвитку системи обслуговуючої кооперації як запоруки конкурентоспроможного функціонування малих форм аграрного виробництва. У методологічному плані слід зазначити, що кооперативи різних видів діяльності сприяють тіснішій інтеграції сільськогосподарських товаровиробників у виробничо-збутові ланцюги для того, щоб одержувати більшу частку доданої вартості під час її розподілу між різними учасниками й забезпечити рівну доступність до ринків ресурсів та збуту, у тому числі зовнішніх. Особисті селянські господарства можуть брати участь у різних виробничих та споживчих (переробних, постачальницьких, збутових, обслуговуючих, включаючи кредитні та страхові) кооперативах по мірі просування їхньої продукції до кінцевого споживача, що сприятиме їх включенню в агропродовольчі виробничо-збутові ланцюги. Розроблено модель організації обслуговуючого кооперативу на базі особистих селянських господарств. Доведено результативність реалізації цього проекту з позиції економічної та соціальної ефективності для селянських господарств-членів кооперативу. Доведено, що основними напрямами ефективного розвитку підприємництва в малих формах господарювання повинна стати кооперація в аспекті стимулювання попиту на продукцію малих господарюючих суб'єктів, на засадах розширення доступу до оптового ринку кінцевого споживача через формування інфраструктурної та технологічної автономії. Об'єднання господарств населення в обслуговуючий кооператив знижує інертність у розвитку малого агро-бізнесу, покращує конкурентний потенціал на ринку збуту, удосконалює параметри виробництва, підвищує економічну ефективність господарювання. Водночас пропонуємо оптимізувати діяльність кооперативу за принципом "Паретоефективності". Саме за досягнення цієї умови розподілу ресурсів усі члени кооперативу максимізують результати діяльності, досягають синергетичного ефекту. EN: The article examines the methodological and practical aspects of agricultural production entities development on the break-even principles. The necessity of the service cooperation system development as a guarantee of competitive functioning of smallscale agricultural production is substantiated. In methodological terms, it should be noted that cooperatives of various activities promote closer integration of agricultural producers into value chains in order to obtain a larger share of surplus value in its distribution among different participants and ensure equal access to resources and sales markets, including external markets. Personal (individual) peasant farms can participate in various production and consumer (processing, supply, marketing, service, including credit and insurance) cooperatives as their products are promoted to the final consumer, which will contribute their inclusion in agrifood value chains. The organization model of a service cooperative on the personal (individual) peasant farms basis was developed. The effectiveness of this project from the economic and social efficiency point for peasant farms that are members of the cooperative is proved. It is proved that the main directions of effective enterprise development in smallscale business pattern should be cooperation in terms of stimulating demand for products of small businesses, on the basis of expanding access to the final consumer wholesale market through the formation of infrastructure and technological autonomy. The consolidation of households into a service cooperative reduces the inertia in the small agribusiness development, improves the competitive potential at the sales market, improves production parameters, increases the economic efficiency of management. At the same time, we propose to optimize the cooperative activities on the principle of "Pareto efficiency". It is due to the achievement of this condition of resource allocation that all members of the cooperative maximize the results of their activities and achieve a synergetic effect.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14682
Appears in Collections:кафедра Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Трусова Н.В._13-5-11.pdf252,18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.