Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14651
Title: Інструменти фінансової підтримки кредитування аграрної галузі в Україні
Other Titles: Tools of Financial Support for Agriculture Lending in Ukraine
Authors: Трусова, Наталя Вікторівна
Трусова, Наталья Викторовна
Trusova, Natalia
Радченко, Наталія Геннадіївна
Радченко, Наталья Геннадиевна
Radchenko, Nataliia
Keywords: кредитування агарного сектору;фінансова підтримка кредитування агарних підприємств;міжнародні фінансові організації;програми Німецько-українського фонду;Фонд розвитку підприємництва;lending to the agricultural sector;financial support for lending to agricultural enterprises;international financial organizations;programs of the German-Ukrainian Fund;the Fund for Entrepreneurship Development
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Облік і фінанси;№ 4 (90) (С. 59-67)
Abstract: UK: У процесі своєї діяльності майже кожен суб’єкт господарювання стикається з проблемою недостачі власних коштів. Особливо гостро ця проблема постає в аграрній галузі. Стримуючим фактором розвитку банківського кредитування аграрних підприємств, як завжди, залишається висока вартість кредитних ресурсів та значні вимоги до забезпечення, якого часто не вистачає для покриття кредитних зобов’язань позичальників. Метою статті є аналіз стану кредитування підприємств аграрного сектору, а також обґрунтування перспективних інструментів фінансової підтримки кредитування аграрної сфери. Проведено порівняльний аналіз ефективності діяльності аграрних підприємств, залежно від їх розміру; проаналізовано структуру фінансових ресурсів та доведено залежність від зовнішніх джерел фінансування; проведено оцінку динаміки обсягу кредитних вкладень в аграрний сектор. За результатами дослідження встановлено, що саме ціновий фактор здійснює негативний вплив на формування кредитних відносин аграрних підприємств з банківськими установами. До перспективних інструментів фінансової підтримки кредитування підприємств аграрної галузі, можна віднести програми співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема Європейським інвестиційним банком та Німецько-українським фондом. Виявлено, що в Україні аграрним підприємствам надані широкі можливості залучення кредитних ресурсів. Для активізації процесу кредитування важливо продовжувати процес удосконалення механізму формування вартості кредитних ресурсів та почати роботу над вирішенням проблемних питань забезпечення кредитних зобов’язань аграрними підприємствами. З іншого боку, аграрні підприємства повинні обов’язково працювати над підвищенням власної інвестиційної привабливості – формувати позитивний імідж; підтримувати фінансову стійкість підприємств на належному рівні; розвивати організаційну та фінансову культуру підприємства; підвищувати ефективність виробництва; удосконалювати методичні підходи до складання бізнес-планів із врахуванням вимог міжнародних фінансових організацій, тощо. EN: In the course of their activities, almost every business entity faces the problem of lack of own funds. This problem is especially acute in the agricultural sector. The constraining factor in the development of bank lending to agricultural enterprises, as always, is the high cost of credit resources and significant collateral requirements, which are often not enough to cover the credit obligations of borrowers. The purpose of the article is to analyze the current state of lending to agricultural enterprises in Ukraine and to substantiate the modern instruments of financial support of crediting of on their size; the structure of financial resources is analyzed and the dependence on external sources of financing is proved; an assessment of the dynamics of the volume of credit investments in the agricultural sector. Study results show that the price factor has a negative impact on the formation of credit relations of agricultural enterprises with banking institutions. According to the authors, the promising instruments of financial support for lending to agricultural enterprises include programs of cooperation with international financial organizations, including the European Investment Bank and the German-Ukrainian Fund. It was established that in Ukraine agricultural enterprises are given ample opportunities to attract credit resources. In order to intensify the lending process, it is important to continue the process of improving the mechanism of forming the value of credit resources and to start work on solving the problematic issues of securing credit obligations by agricultural enterprises. On the other hand, agricultural enterprises must work to increase their own investment attractiveness – to form a positive image; to maintain the financial stability of enterprises at the appropriate level; to develop the organizational and financial culture of the enterprise; increase production efficiency; to improve methodological approaches to drawing up business plans taking into account the requirements of international financial organizations, etc.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14651
Appears in Collections:кафедра Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Трусова Н.В._7.pdf254.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.