Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14623
Title: Обліково-аналітичне забезпечення органічного виробництва продукції
Other Titles: Accounting and analytical support of organic production
Authors: Голуб, Наталя Олександрівна
Голуб, Наталья Александровна
Holub, Natalia
Keywords: органічна продукція;органічне виробництво;сертифікація;нормативні документи;виробництво;об’єкти обліку;первинні документи;аналітика;добрива;витрати;поліпшення;земля;органическая продукция;органическое производство;сертификация;нормативные документы;производство;объекты учета;первичные документы;аналитика;удобрения;расходы;улучшения;земля;organic products;organic production;certification;regulatory documents;production;accounting objects;primary documents;analytics;fertilizers;costs;improvements;land
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Економічні студії: науково-практичний журнал;№1 (31) С. 40-44
Abstract: UK : У статті розглянуто сутність органічної продукції. Все більшої популярності у світі зокрема в Україні, набирає продукція органічного походження. Органічними можуть бути лише ті продукти, які вироблені відповідно до затверджених правил (стандартів), а виробництво пройшло процедуру сертифікації в установленому порядку Визначено, що з економічної точки зору, органічне виробництво дуже витратне: технологія вирощування та перероблення жорстко регулюється стандартами, а саме виробництво проходить процедуру сертифікації. З’ясовано, що в Україніпоки що немає власного стандарту органічності, у нас діє Стандарт, еквівалентний Регламентам ЄС. Хоча із серпня 2019 року в Україні діє закон «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», але, на жаль, законодавчо ще не опрацьовані всі підзаконні та нормативно-правові акти, які б дозволили запустити повний процес проходження сертифікації в Україні з маркуванням жовто-блакитним логотипом. Визначено, що органічне виробництво постійно вдосконалюється, а виробники намагаються змен- шити шкідливий вплив свого господарства на природу. Досліджено обліково-аналітичне забезпечення органічного виробництва. Визначено перелік бухгалтерських документів які обов’язково повинні бути на підприємстві. Також з’ясовано, що термін їх зберігання повинен бути не менше 3–5 років. За результатами дослідження було визначено шляхи удосконалення обліково-аналітичного забезпечення виробництва органічної продукції. RU : В статье рассмотрена сущность органической продукции. Все большую популярность в мире в частности в Украине, набирает продукция органического происхождения. Органическими могут быть только те продукты, которые произведены в соответствии с утвержденными правилами (стандартами), а производство прошло процедуру сертификации в установленном порядке Определено, что с экономической точки зрения, органическое производство очень затратное: технология выращивания и переработки жестко регулируется стандартами, а именно производство проходит процедуру сертификации. Установлено, что в Украине пока нет собственного стандарта органичности, у нас действует Стандарт, эквивалентный Регламентам ЕС. Хотя с августа 2019 году в Украине действует закон «Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции», но, к сожалению, законодательно еще не проработаны все подзаконные и нормативные правовые акты, которые бы позволили запустить полный процесс прохождения сертификации в Украине с маркировкой желто-голубым логотипом. Определено, что органическое производство постоянно усовершенствуется, а производители стараются уменьшить вредное воздействие своего хозяйства на природу. Исследовано учетно-аналитическое обеспечение органического производства. Определен перечень бухгалтерских документов, которые обязательно должны быть на предприятии. Также установлено, что срок их хранения должен быть не менее 3–5 лет. По результатам исследования были определены пути совершенствования учетно-аналитического обеспечения производства органической продукции. EN : The article discusses the essence of organic products. The growing popularity in the world, in particular in Ukraine, is gaining products of organic origin. Only those products can be organic that are produced in accordance with the approved rules (standards), and the production has passed the certification procedure in accordance with the established procedure It is determined that from an economic point of view, organic production is very costly: the techno-logy of cultivation and processing is strictly regulated by standards, namely production is undergoing a certification procedure. It has been established that Ukraine does not yet have its own organic standard; we have a Standard equivalent to the EU Regulations. Although since August 2019, the law "On the basic principles and requirements for organic production, circulation and labeling of organic products" has been in force in Ukraine, but, unfortunately, all the bylaws and regulatory legal acts that would allow launching the full certification process have not yet been worked out. in Ukraine marked with a yellow-blue logo. It has been determined that organic production is constantly improving, and producers are trying to reduce the harmful effects of their economy on nature. The accounting and analytical support of organic production has been investigated. A list of accounting documents that must be present at the enterprise has been determined. It was also found that their shelf life should be at least 3–5 years. According to the results of the study, the ways of improving the accounting and analytical support for the production of organic products were identified.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14623
Appears in Collections:кафедра Фінансів, обліку та оподаткування 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf501.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.