ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14342
Title: Динаміка змін біометричних показників рослин соняшнику залежно від основного обробітку ґрунту та регулятора росту в умовах Південного степу України
Other Titles: Dynamics of changes in biometric indicators of sunflower plants depending on basic tillage methods and growth regulator in the Southern Steppe of Ukraine
Authors: Yeremenko, Oksana
Єременко, Оксана Анатоліївна
Еременко, Оксана Анатольевна
Onyshchenko, Olha
Онищенко, Ольга Вячеславівна
Онищенко, Ольга Вячеславовна
Keywords: соняшник;обробіток ґрунту;регулятор росту рослин;високоолеїнові гібриди;біометричні показники;урожайність;Sunflower;tillage;plant growth regulator;high oil-yielding hybrids;yield
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Вісник Полтавської державної аграрної академії;№ 4 (С. 93-103)
Abstract: UK: Вирощування соняшнику та виробництво соняшникової олії займає провідне місце і сягає близько 95 % від загального обсягу рослинних олій. У статті наведені результати досліджень високоолеїнових гібридів Коломбі і Таленто компанії Сингента за умови різної обробки ґрунту та застосування регуляторів росту рослин АКМ-К1 і АКМ-К2 у різних комбінаціях в умовах недостатнього зволо-ження Південного Степу України. Досліди проводили протягом 2017–2019 рр. на полях ТОВ «Енергія-2000» Мелітопольського району Запорізької області. Ґрунти господарства ‒ чорноземи південні важкосуглинкові. Роки дослідження різнилися за кількістю опадів, але усі характеризувалися силь-ною посухою на різних етапах росту і розвитку рослин соняшнику. Регулятор росту рослин АКМ-К1 застосовували для передпосівної обробки насіння соняшнику, а РРР АКМ-К2 ‒ по вегетуючим рослинам. Відбір зразків рослин проводили відповідно до шкали ВВСН та загальноприйнятих методик. Суттєвої різниці між гібридами за кількістю листків на рослинах не встановлено. У варіанті АКМ-К1+АКМ-К2 на рослинах гібрида Таленто (на глибокому рихленні) було встановлено максимальну висоту (172,9 см) за даними 2019 року. І цього ж року у варіанті АКМ-К1+АКМ-К2 на глибокому ри-хленні рослини гібрида Коломбі сформували максимальний діаметр стебла (2,93 см). 2018 року, який видався найпосушливим серед досліджуваних, вплив регуляторів росту рослин АКМ-К1 і АКМ-К2 був максимальний. Це підтверджується збільшенням лінійних розмірів, наприклад, у рослин гібриду Коломбі на глибокому рихленні показники збільшувалися від 9,7 до 22,7 %, а на оранці від 8,0 до 23,0 %. Для рослин соняшнику гібрида Таленто на глибокому рихленні ці показники становили від 8,1 до 26,5 %, а на оранці від 6,7 до 26,2 %. Встановлено, що найбільший вплив на формування біометричних показників соняшнику гібридів Коломбі та Таленто мали гідротермічні умови року. Коефіцієнт кореляції між кількістю опадів і діаметром стебла дорівнює r=0,806, а між кількістю опадів і висотою рослин r=0,956. Отже, пропонуємо застосовувати антистресові технології для вирощування високих урожаїв соняшнику з регуляторами росту рослин АКМ-К1 та АКМ-К2 та для збереження продуктивної вологи у ґрунті проводити глибоке рихлення. EN: Sunflower cultivation and sunflower oil production occupies a leading position and reaches about 95% of the total volume of vegetable oils in Ukraine. The article presents the results of researching Colombi and Talento high oil-yielding hybrids of Syngenta company under different tillage and application of AKM-K1 and AKM-K2 plant growth regulators in different combinations in the conditions of insufficient moistening of the southern Steppe of Ukraine. The experiments were conducted in2017–2019 in the fields of “Energy-2000” LLC in Melitopol district of Zaporizhzhia region. The soils of the enterprise are clay loam southern black soils. The research years differed by the amount of precipitation, but they all were characterized by severe drought at different stages of sunflower plants’ growth and development. AKM-K1 plant growth regu-lator (PGR) was used for pre-sowing treatment of sunflower seeds, and AKM-K2 PGR – for vegetating plants. Plants’ sampling was conducted in accordance with the BBCH scale and generally accepted research methods. No significant difference was observed between the hybrids in the number of leaves per plant. In the variant AKM-K1 + AKM-K2 on the plants of Talento hybrid at deep loosening, the plants had the maxi-mum height (172.9 cm) according to 2019 data. The same year, the plants of Colombi hybrid formed the maximum stem diameter (2.93 cm) in the variant of AKM-K1 + AKM-K2 with deep loosening. In 2018, which was the most arid among the studied years, the effect of AKM-K1 and AKM-K2 growth regulators was the maximum. This can be confirmed by the increase in linear size: the plants of Colombi hybrid at deep loosening had increased indices by 9.7 to 22.7 %, and at plowing – from 8.0 to 23.0 %. For sunflower plants of Talento hybrid, the results were recorded from 8.1 to 26.5 % increase at deep loosening, and from 6.7 to 26.2 % at plowing. It was established that hydrothermal conditions of the year had the greatest effect on the formation of biometric parameters of Colombi and Talento sunflower hybrids. The correlation coefficient between the amount of precipitation and stem diameter is equal to r=0.806, and between the amount of pre-cipitation and plant height reaches the value of r=0.956.Thus, we propose to use anti-stress technologies for growing high yields of sunflower under the effect of AKM-K1 and AKM-K2 plant growth regulators and to conduct deep loosening to preserve productive moisture in the soil.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14342
Appears in Collections:кафедра Рослинництва ім. професора В.В. Калитки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. DYNAMICS OF CHANGES IN BIOMETRIC INDICATORS.pdf1,15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.