Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14334
Title: Minimization of risks of payment systems of banking institutions
Other Titles: Мінімізація ризиків платіжних систем банківських установ
Authors: Трусова, Наталя Вікторівна
Трусова, Наталья Викторовна
Trusova, Natalia
Чкан, Ірина Олександрівна
Чкан, Ирина Александровна
Chkan, Iryna
Keywords: платіжні системи;ризики;банківські установи;банківська система;міжбанківські перекази;payment systems;risks;banking institutions;banking system;interbank transfers
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Efektyvna ekonomika, [Online];Vol. 2
Abstract: EN : The article presents a direction of minimizing the risks of payment systems of banking institutions in the context of the development of digitalization of the economy and the impact of environmental factors on the functioning of payment market participants. In order to identify the characteristic features of threats to corporate banking operations under the influence of environmental factors, the category "risk of payment systems of banking institutions" is proposed. It is substantiated that unpredictable deviations from the expected results of using financial instruments in interbank money transfer systems, which provide money circulation through active-passive operations, reduce the volume of operating activities of banking institutions, their settlement processes for payments and transfers of participants and users of payment systems. It is proved that the division of risks into specific and individual allows to assess the state of the payment system in two directions: internal - on the technology of settlement operations, which depend entirely on the activities of payment system participants, and external, which does not depend on the behavior of payment system counterparties. It is proved that the process of minimizing the risks of payment systems should be considered in the form of a mechanism that allows determining the main aspects of the use of financial instruments and regulating the operation of cash regulators in banking institutions involved in this process. The categorical-conceptual apparatus concerning the mechanism of minimization of risks of payment systems of banking institutions is offered. A comprehensive approach to the formative process of the mechanism of minimizing the risks of payment systems of banking institutions, which clearly regulates the relationship of all its structural elements aimed at achieving the strategic objectives of banks' operations. The elements of the mechanism of minimizing the risks of payment systems of banking institutions are determined. The environment of action of organizational and economic components of the mechanism of minimization of risks of payment systems of banking institutions is detailed. UK : В статті представлено напрями мінімізації ризиків платіжних систем банківських установ в контексті розвитку цифровізації економіки та впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування суб’єктів платіжного ринку. З метою визначення характерних ознак загроз щодо здійснення корпоративних банківських операцій під впливом факторів зовнішнього середовища запропоновано категорію «ризик платіжних систем банківських установ». Обґрунтовано, що непередбачувані відхилення від очікуваних результатів використання фінансових інструментів в міжбанківських системах грошових переказів, які забезпечують грошовий обіг через активно-пасивні операції, скорочують обсяг операційної діяльності банківських установ, їх розрахункові процеси за платежами і переказами учасників та користувачів послуг платіжних систем. Доведено, поділ ризиків на специфічні і індивідуальні дозволяє оцінити стан платіжної системи в двох напрямах: внутрішньої –щодо технології розрахункових операцій, які повністю залежать від діяльності учасників системи платежів, і зовнішньої, яка не залежить від поведінки контрагентів платіжної системи. Доведено, що процес мінімізації ризиків платіжних систем слід розглядати у формі механізму, який дозволяє визначити основні аспекти використання фінансових інструментів й регламентувати дію регуляторів грошового обігу в банківських установах, залучених до даного процесу, забезпечити належні умови високоефективного їх функціонування та сформувати оптимальну величину банківського платіжного портфелю. Запропоновано категоріально-понятійний апарат щодо механізму мінімізації ризиків платіжних систем банківських установ. Розроблено комплексний підхід до формоутворюючого процесу механізму мінімізації ризиків платіжних систем банківських установ, який чітко регламентує взаємозв'язок всіх його структурних елементів, спрямованих на досягнення стратегічних цілей операційної діяльності банків. Визначено елементи механізму мінімізації ризиків платіжних систем банківських установ. Деталізовано середовище дії організаційної та економічної складових механізму мінімізації ризиків платіжних систем банківських установ.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14334
Appears in Collections:кафедра Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04.pdf255.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.