ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13621
Title: Management of competitive development of enterprises: methodological aspect
Other Titles: Управління конкурентним розвитком підприємств: методичний аспект
Authors: Nesterenko, Svitlana
Нестеренко, Світлана Анатоліївна
Нестеренко, Светлана Анатольевна
Keywords: system;system approach;competitiveness;potential;competitive position;management;система;системний підхід;конкурентоспроможність;потенціал;конкурентна позиція;конкурентостійкість;управління
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки);№ 1 (41) (С. 183-188)
Abstract: EN: The article reveals the theoretical and methodological approaches to the formation of a system for ensuring the competitive development of enterprises. Competitive development of enterprises as objectively functioning main subjects of society and national economy can be carried out only in the conditions of the complex approach to formation of system preconditions of maintenance of effective functioning of the enterprises in time and space dimension. The system of preconditions is represented by a set of components that are systematized and formed by the following main blocks: a block of basic requirements (principles), which should be the basis for assessing the effectiveness of the chosen direction of enterprise development; block of types of behavior of enterprises in the directions of their development: growing, strategic, anticrisis, innovative, social, sustainable, economic, socio-economic as a whole, competitive and others; block of development of subsystems of functionally providing direction: marketing, logistics, information, accounting and analytical, financial support, resource provision, etc.; block of value orientation and target settings; block of competitive potential; block of information, accounting and analytical support of management; a block of targeted and functionally supporting strategies; block of strengths and opportunities of weaknesses and threats, etc. UK: У статті розкриті теоретико-методологічні підходи формування системи забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств. Конкурентоспроможний розвиток підприємств, як об’єктивно функціонуючих головних суб’єктів суспільства та національної економіки можливо здійснити лише в умовах комплексного підходу до формування системних передумов забезпечення ефективного функціонування підприємств в часовому і просторовому вимірі. Система передумов нами представлена сукупністю складових, які систематизовані і сформовані за такими основними блоками: блок основних вимог (принципів), які повинні покладатися в основу оцінки результативності обраного напряму розвитку підприємств; блок типів поведінки підприємств за напрямами їх розвитку: зростаючий, стратегічний, антикризовий, інноваційний, соціальний, стійкий, економічний, соціально-економічний як цілісність, конкурентоспроможний та інші; блок розвитку підсистем функціонально забезпечуючого спрямування: маркетинговий, логістичний, інформаційний, обліково-аналітичний, фінансового забезпечення, ресурсного забезпечення та ін.; блок ціннісної орієнтації та цільових установок; блок конкурентоспроможного потенціалу; блок інформаційного, обліково-аналітичного забезпечення менеджменту; блок цільових та функціонально забезпечуючих стратегій; блок сильних сторін та можливостей слабих сторін і загроз та ін. При обґрунтуванні напрямів конкурентоспроможного розвитку підприємств нами запропонована система факторів, які визначають специфіку проявів поведінки конкурентів в СЗГ конкурентного середовища, а саме: типи ринків; платоспроможний потенціал суб’єктів попиту; культурний потенціал суб’єктів попиту СЗГ; сформований потенціал конкурентів СЗГ; потенціал конкурентного силового поля в СЗГ; активність конкурентного середовища; ціннісно-орієнтаційна спрямованість суб’єктів СЗГ; рівень сприйняття в регіональному аграрному секторі економіки, рівень державної підтримки регіонального територіального розвитку та ін. Обґрунтована технологія діагностики факторів забезпечення результативності управління конкурентоспроможністю підприємств.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13621
Appears in Collections:кафедра Менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Макет №1 (41)-179-184.pdf329.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.