ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13266
Title: Механізм реалізації НТП у бізнес – середовищі ринку плодово – ягідної продукції
Other Titles: Mechanism of implementation of STP in the business environment of the market of fruit and berry products
Authors: Колокольчикова, Ірина Володимирівна
Колокольчикова, Ирина Владимировна
Kolokolchykova, Iryna
Keywords: науково-технічний прогрес;інновація;державна підтримка;ринок плодово-ягідної продукції;бізнес-середовище;scientific and technical progress;innovation;state support;market of fruit and berry products;business environment
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Підприємництво та інновації;Вип. 11- 1 (С. 88-93)
Abstract: UK: Умовою розвитку галузі виробництва високоякісної плодово-ягідної продукції є впровадження досягнень науково-технологічного прогресу. Обґрунтовано, що наукові розробки є важливими для галузі, вони дають змогу оптимально використовувати природно-кліматичний, біологічний та технологічний потенціал регіонів. Розглянуто стадії реалізації інноваційних нововведень. Окреслено основні види інновацій: біологічні, технічні, хімічні та технологічні. Запропоновано механізм реалізації НТП та взаємодії з бізнес-середовищем на ринку плодово- ягідної продукції. Підкреслено важливість спеціальних установ та держави у підтримці і реалізації наукового прогресу. Запропоновано розширити внутрішнє середовище інноваційних перетворень інформаційно-консультаційною, науково-методичною та органічною складовими частинами. Встановлено, що саме вони необхідні представникам малого бізнесу, які сьогодні виробляють більшу частину плодів та ягід і мають значні труднощі в отриманні інформації, знань щодо інновацій, їх упровадження. Визначено, що розвиток органічного виробництва продукції доцільно починати з невеликих господарств із метою поступового нарощування обсягів, розвитку внутрішнього ринку та формування попиту. EN: The condition for the development of the industry of high-quality fruit and berry products is the introduction of scientific and technological progress. Ukrainian scientists note the importance of the work of scientific institutes and experimental stations to create and maintain an adapted assortment of fruit and berry crops. It is proved that scientific developments are important for the industry; they allow optimal use of the natural-climatic, biological and technological potential of the regions. The stages of implementation of innovative innovations are considered. The main types of innovations are outlined: biological, technical, chemical and technological. A mechanism for implementing NTP and interacting with the business environment in the market of fruit and berry products is proposed. Implementation of innovations occurs through the interaction of the external and internal environment. The external environment is represented by specialized scientific and government institutions, as well as producers, consumers, and a retail network. The importance of special institutions and the state in supporting and implementing scientific progress was emphasized. The internal environment for the implementation of scientific developments in the field of horticulture is represented by both basic components: biological, technical, technological, chemical, and additional. It is proposed to expand the internal environment of innovative transformations of information and consulting, scientific and methodological and organic components. The purpose of information and consulting support for fruit and berry producers is to provide systematic, grouped information about innovations, practical experience and economic results. The scientific and methodological component will allow manufacturers to get a justification for the need to implement innovations and gradual implementation of the necessary processes. It is established that this is what is necessary for small businesses, which today produce most of the fruits and berries that have significant difficulties in obtaining information, knowledge about innovations, their implementation. Also, the reality of today is the development of the market for organic products, which in the horticultural industry is advisable to develop and increase through subsidiary farms. This will make it possible to gradually increase the production of organic fruits and berries, generate demand for these products and give an impetus to the creation and development of the domestic market for organic products. The interaction of all components of the mechanism for implementing scientific and technological progress will make it possible to accelerate the introduction of innovations in the production sector of large, medium and small businesses, as well as to achieve high quality products and the corresponding economic effect.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13266
Appears in Collections:кафедра Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf219.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.