Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12508
Title: Application of nanotechnology in technological processes of animal husbandry in Ukraine
Other Titles: Застосування нанотехнологій в технологічних процесах тваринництва України
Применение нанотехнологий в технологических процессах животноводства Украины
Authors: Boltianska, Natalia
Болтянська, Наталя Іванівна
Болтянская, Наталья Ивановна
Manita, Ihor
Маніта, Ігор Юрійович
Манита, Игорь Юрьевич
Podashevskaya, Н.
Keywords: agriculture;animal husbandry;nanotechnology;technological process;poultry farming;microclimate;ecology;сільське господарство;тваринництво;нанотехнології;технологічний процес;птахівництво;мікроклімат;екологія;сельское хозяйство;животноводство;нанотехнологии;технологический процесс;птицеводство;микроклимат;экология
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Інженерія природокористування;№ 2 (16) (С. 33–37)
Abstract: EN: Today, it is becoming more and more obvious that those countries that develop electronics, nanotechnology and biotechnology will have an advantage. The studies carried out have shown that the use of nanotechnology and nanomaterials in animal husbandry currently allows solving a number of acute problems and provides a significant effect. In animal husbandry, it is advisable to use nanotechnology in technological processes, where they provide additional advantages. When forming the microclimate in the premises for keeping animals and poultry, the use of nanotechnology makes it possible to replace the energy-intensive supply and exhaust ventilation system with an energy-saving air conditioning system while ensuring the regulatory parameters of the microclimate: temperature, humidity, gas composition, microbial content, dustiness, air velocity, eliminating odors while maintaining the heat release of animals. Nanoelectrotechnology in the technological processes of poultry farming using high and medium-high frequency electromagnetic radiation allows for: ultraviolet irradiation of hatching eggs and young poultry in order to decontaminate them from pathogens and stimulate perinatal (during incubation) development of young animals (studies have shown that hatchability of chickens increases to 94, and their preservation is up to 99%); disinfection and pasteurization of eggs; division of young poultry by sex. Taking into account the problems of environmental pollution, emissions with an unpleasant smell and gases affecting global warming, existing in animal husbandry, the most effective at present is the use of film-forming solutions of catalytic action. A promising development is the development of environmentally friendly nanotechnology for electroconservation of silage mass of green fodder with an electroactivated preservative instead of expensive organic acids, which require strict safety measures. UK: На сьогоднішній день все більш очевидним стає, що перевага буде у тих країн, які розвивають електроніку, нанотехнології та біотехнології. Проведені дослідження показали, що застосування нанотехнологій і наноматеріалів в тваринництві в даний час дозволяє вирішити ряд гострих проблем і забезпечує значний ефект. У тваринництві нанотехнології доцільно використовувати в технологічних процесах, де вони дають додаткові переваги. При формуванні мікроклімату в приміщеннях утримання тварин і птиці застосування нанотехнологій дозволяє замінити енергоємну припливно-витяжну систему вентиляції енергозберігаючою системою кондиціонування повітря із забезпеченням нормативних параметрів мікроклімату: температура, вологість, газовий склад, мікробіообсіменінність, запиленість, швидкість руху повітря, усунення запахів із збереженням тепловиділень тварин. Наноелектротехнологія в технологічних процесах птахівництва з використанням електромагнітних випромінювань високої і понадвисокої частоти дозволяє здійснювати: ультрафіолетове опромінення інкубаційних яєць і молодняку птиці з метою їх знезараження від хвороботворних мікроорганізмів і стимуляції перинатального (в період інкубації) розвитку молодняка (дослідження показали, що виводимість курчат зростає до 94, а їх збереження – до 99%); знезараження та пастеризацію яєць і яйцепродуктів; поділ молодняку птиці по підлозі. З огляду на існуючі в тваринництві проблеми забруднення навколишнього середовища, емісій з неприємним запахом і газів, що впливають на глобальне потепління, найбільш ефектним в даний час є застосування плівкоутворюючих розчинів каталітичного дії. Перспективною є розробка екологічно чистої нанотехнології електроконсервуваннія силосної маси зелених кормів електроактивованним консервантом замість дорогих органічних кислот, які потребують дотримання суворих заходів техніки безпеки. RU: На сегодняшний день все более очевидным становится, что преимущество будет у тех стран, которые развивают электронику, нанотехнологии и биотехнологии. Проведенные исследования показали, что применение нанотехнологий и наноматериалов в животноводстве в настоящее время позволяет решить ряд острых проблем и обеспечивает значительный эффект. В животноводстве нанотехнологии целесообразно использовать в технологических процессах, где они дают дополнительные преимущества. При формировании микроклимата в помещениях содержания животных и птицы применение нанотехнологий позволяет заменить энергоёмкую приточно-вытяжную систему вентиляции энергосберегающей системой кондиционирования воздуха с обеспечением нормативных параметров микроклимата: температура, влажность, газовый состав, микробообсемененность, запыленность, скорость движения воздуха, устранения запахов с сохранением тепловыделений животных. Наноэлектротехнология в технологических процессах птицеводства с использованием электромагнитных излучений высокой и средневысокой частоты позволяет осуществлять: ультрафиолетовое облучение инкубационных яиц и молодняка птицы с целью их обеззараживания от болезнетворных микроорганизмов и стимуляции перинатального (в период инкубации) развития молодняка (исследования показали, что выводимость цыплят возрастает до 94, а их сохраняемость – до 99%); обеззараживания и пастеризацию яиц; разделение молодняка птицы по полу. Учитывая существующие в животноводстве проблемы загрязнения окружающей среды, эмиссий с неприятным запахом и газов, влияющих на глобальное потепление, наиболее эффективным в настоящее время является применение пленкообразующих растворов каталитического действия. Перспективной является разработка экологически чистой нанотехнологии электроконсервирования силосной массы зеленых кормов электроактивированным консервантом вместо дорогих органических кислот, которые требуют соблюдения строгих мер техники безопасности.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12508
Appears in Collections:кафедра Технічний сервіс та системи в АПК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Болтянська.pdf2.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.