Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12203
Title: Інформаційна система семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання: методи й інструменти розробки
Other Titles: Информационная система семантической идентификации и документирования результатов неформального и информального обучения: методы и инструменты разработки
Information system for semantic identification and documentation of non-formal and informal learning outcomes: methods and development tools
Authors: Прийма, Сергій Миколайович
Прийма, Сергей Николаевич
Pryima, Serhii
Строкань, Оксана Вікторівна
Строкань, Оксана Викторовна
Strokan, Oksana
Рогушина, Ю. В.
Гладун, А. Я.
Мозговенко, Андрій Андрійович
Мозговенко, Андрей Андреевич
Mozghovenko, Andrii
Keywords: інформаційна система;неформальне навчання;інформальне навчання;онтологія;ESCО;Semantic Web;информационная система;неформальное обучение;информальное обучение;онтология;information system;non-formal learning;informal learning;ontology
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Інформаційні технології і засоби навчання;Т. 79 (С. 361-386)
Abstract: UK: У статті розглядається актуальна проблема – розроблення інформаційної системи семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання, яка спрямована на забезпечення ефективної взаємодії ринку праці з ринком освітніх послуг. Проаналізовано стан сучасного ринку праці та економіки, а також необхідність упровадження інформаційних е-засобів для ефективного управління, обробки і використання інформації щодо визнання результатів неформального й інформального навчання, підвищення «видимості» та цінності результатів навчання, які отримані поза системами формального навчання. У роботі розглянуто методи та проаналізовано інструменти розроблення інформаційної системи семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання. Зокрема обґрунтовано доцільність використання семантичних технології для обробки даних Semantic Web, головним завданням яких є оброблення інформації на рівні знання; запропоновано в якості основи інформаційної системи використання європейського класифікатора ESCO; модель предметної області описано на основі онтологічних баз знань. У публікації проаналізовано інструменти розробки інформаційної системи, здійснено концептуальне проєктування та розроблення пропонованої системи. Визначено основні можливості та користувачів інформаційної системи, описано основні етапи створення інформаційної системи: створена онтологічна схема; описано процес інтеграції онтології в RDF-сховище; наведені приклади взаємодії з RDF-сховище шляхом застосування мови запитів SPARQL та конекторів GraphD; розроблено архітектуру та інтерфейс користувача запропонованої інформаційної системи. Результати роботи SPARQL-запитів до даних представлені у вигляді наборів результатів. У якості програмних інструментів для розробки вебсервера для надання користувачам доступу до RDF-сховища прийнято мову РНР та PHP фреймворк Laravel. Дослідження обґрунтовують використання бібліотеки React для розробки інтерфейсу користувача інформаційної системи. У публікації визначено, що подальшим напрямком розвитку дослідження може бути імплементація ідей, методів і самої онтології в інші додатки для практичного використання всіма учасниками ринку праці. RU: В статье рассматривается актуальная проблема - разработка информационной системы семантической идентификации и документирования результатов неформального и информального обучения, которая направлена на обеспечение эффективного взаимодействия рынка труда с рынком образовательных услуг. Проанализировано состояние современного рынка труда и экономики, а также необходимость внедрения информационных е-средств для эффективного управления, обработки и использования информации о признании результатов неформального и информального обучения, повышение «видимости» и ценности результатов обучения, полученные вне системы формального обучения. В работе рассмотрены методы и проанализированы инструменты разработки информационной системы семантической идентификации и документирования результатов неформального и информального обучения. В частности, обоснована целесообразность использования семантических технологий для обработки данных Semantic Web, которые направлены на обработку информации на уровне знания; предложено в качестве основы информационной системы использовать европейский классификатор ESCO; модель предметной области описана на основе онтологических баз знаний. В публикации проанализированы инструменты разработки информационной системы, совершено концептуальное проектирование и разработка предлагаемой системы. Определены основные возможности и пользователи информационной системы, описаны основные этапы создания информационной системы: создана онтологическая схема; описан процесс интеграции онтологии в RDF-хранилище; приведены примеры взаимодействия с RDF-хранилищем посредством языка запросов SPARQL и коннекторов GraphD; разработаны архитектура и интерфейс пользователя предложенной информационной системы. Результаты работы SPARQL-запросов к данным представлены в виде наборов результатов. В качестве программных инструментов для разработки веб-сервера для предоставления пользователям доступа к RDF-хранилищу принят язык РНР и PHP фреймворк Laravel. Исследования обосновывают использование библиотеки React для разработки интерфейса информационной системы. В публикации определено, что дальнейшим направлением развития исследования может быть имплементация идей, методов и самой онтологии в другие приложения для практического использования всеми участниками рынка труда. EN: The article deals with a relevant problem – development of the information system for semantic identification and documentation of non-formal and informal learning outcomes which is directed at ensuring the effective interaction of the labor market with the educational services market. The authors analyze the recent state of the labor market and economy, and also the necessity to introduce information e-tools for effective management, processing and use of information to recognize non-formal and informal learning outcomes, to emphasize the evidence and value of the learning outcomes which were obtained outside formal learning. The research studies the methods and analyzes the tools for the development of the information system for semantic identification and documentation of non-formal and informal learning outcomes. Particularly, the authors prove the expediency of semantic technologies used for information processing of Semantic Web at the knowledge level; ESCO classifier is offered as a basis of the information system; the model of the subject domain is described with the help of ontology database. The research analyzes the tools for the development of the information system; it demonstrates the conceptual design and development of the suggested system. The major possibilities and users of the information system are defined; the main stages of the information system development are described: an ontology scheme is created; the process of integrating the ontology in the RDF-repository is described; examples are given illustrating the interaction of the RDF-repository with SPARQL query language and GraphD connectors; the architecture and user interface of the suggested information system are developed. The outcomes of SPARQL queries are represented as result sets. PHP language and Laravel PHP framework are considered as software tools for the development of a web server which gives users access to the RDFrepository. The research justifies the use of React framework for development of the information system user interface. The authors believe that the further direction of the research is the implementation of ideas, methods and ontology itself into other apps which can be used in practice by all the participants in the labor market.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12203
Appears in Collections:Кафедра Комп'ютерні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3889-Article Text-18042-1-10-20201030_WOS.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.