ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12066
Title: Дослідження застосування рідкої і твердої фракцій ферментованих (компостованих) органічних добрив для покращення родючості ґрунтів і технологічного обладнання
Other Titles: Исследование применения жидкой и твердой фракций ферментированных (компостированных) органических удобрений для улучшение плодородия почв и технологического оборудования
Research of application of liquid and solid fractions of fermented (composted) organic fertilizers for improvement of fertility of soil and technological equipment
Authors: Леженкін, Олександр Миколайович
Леженкин, Александр Николаевич
Lezhenkin, Oleksandr
Болтянський, Борис Володимирович
Болтянский, Борис Владимирович
Boltianskyi, Borys
Keywords: послід
компост
органічні добрива
рідка фракція
тверда фракція
установка біогазова
ґрунт
помёт
органические удобрения
жидкая фракция
твёрдая фракция
установка биогазовая
почва
compost
litter
organic fertilizers
liquid fraction
hard throck
gas
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research;Vol. 11, No 2 (P. 125-129)
Abstract: UK: Пошук технічних засобів та методів застосування рідкої і твердої фракцій компостованих органічних добрив для покращення родючості ґрунтів і технологічного обладнання є цінним і необхідним науковим матеріалом. Проблема використання рідкого залишку органічної речовини після ферментації в біогазовій установці, полягає в обмеженні періодів дозволеного внесення на поле, і як слідство, потребує необхідності споруд для накопичення сировини, та високої продуктивності засобів для її підготовки та розподілу по полю, або внесення у ґрунт. Поряд із позитивними показниками потенційної родючості ґрунтів існує велика кількість показників що несприятливо впливають на навколишнє середовище. Це: забруднення природних водойм; забруднення атмосферного повітря. зміна мікробіологічної активності ґрунту; погіршення фіто санітарного стану ґрунту; мікробіологічне та бактеріальне зараження ґрунту; забруднення ґрунту важкими металами. Програма досліджень передбачала визначення гідрологічних властивостей ґрунту щодо різної фракції та визначення сорбційної здатності ґрунтів щодо нітратного і амонійного азоту. Визначення і розрахунок фільтраційних властивостей забезпечувалась мінімумом водопоглинення у модельних схемах площею до 700 см3 та постійним тиском водяного стовпа на поверхні фільтрації (7 см). Визначали коефіцієнти розподілу адсорбції і дифузії. Метод визначення коефіцієнтів фільтрації розподілу органічної сполуки – методом елюатної хвилі або фронтальної фільтрації в колонці. Розроблена оригінальна методика розрахунку показників. Отримані результати показали ефективність методу по визначенню кількісної оцінки сорбції нітратного і амонійного азоту рідкої і твердої фракції, дозволяє оцінити рухливість по коефіцієнтам дифузій і розподілу. Висновок, що поширення і розподіл сполук в верхньому шарі ґрунту має бути 25…50 см, що запобігає фільтрації до рівня ґрунтових вод, при нормі внесення 55…75 т/га. Це дозволить одержати родючість малопродуктивних ґрунтів – до 70-80 ц/га пшениці. RU: Поиск технических средств и методов использования жидких и твердых фракций компизированных органических удобрений для улучшения плодородия почвы и технологического оборудования является ценным и необходимым научным материалом. Проблема использования жидких остатков органического вещества после брожения на биогазовой установке заключается в ограничении сроков разрешенного внесения и средств для его подготовки и распределения по полю или внесения в почву. Наряду с положительными показателями потенциального плодородия почвы существует большое количество показателей, которые отрицательно влияют на окружающую среду. Это: загрязнение природных водоемов; загрязнение воздуха; изменение микробиологической активности почвы; ухудшение фитосанитарного состояния почвы; микробиологическое и бактериальное загрязнение почвы; загрязнение почвы тяжелыми металлами. Исследовательская программа включала определение гидрологических свойств почвы по отношению к различным фракциям и определение адсорбентной способности почвы на нитратном и аммиачном азоте. Минимум всасывания воды в модельных диаграммах до 700 см3 и постоянное давление водного столба на поверхности фильтрации (7 см). Определенные коэффициенты распределения адсорбции и диффузии. Метод измерения распределительных коэффициентов органического соединения проводился методом элюатной волны или фронтальной фильтрации в столбце. Разработан оригинальный метод расчета показателей. Полученные результаты показали эффективность метода по определению количественной оценки сортировки нитратов и аммония азота жидкой и твердой фракции, позволяет оценить подвижность по коэффициенту диффузии и распределения. Верхний слой почвы должен быть 25...50 см, что предотвращает фильтрацию до уровня грунтовых вод, с нормой применения 55...75 т/га. Это позволит обеспечить плодородие низкопродуктивных почв до 70-80 ц/га пшеницы. EN: The search for technical means and methods for the use of liquid and solid fractions of compozed organic fertilizers to improve soil fertility and technological equipment is valuable and necessary scientific material. The problem of using the liquid residue of the organic matter after fermentation in the biogas plant is to limit the periods of permitted entry into the field, and as a consequence, requires the need for buildings for the accumulation of raw materials, and high productivity Of the means for its preparation and distribution by field, or application to the soil. Along with the positive indicators of a potential fertility of the soil, there are a large number of indicators that adversely affect the environment. This: pollution of natural reservoirs; Air pollution. Alteration of microbiological activity of soil; Deterioration of the phytosanitary condition of soil; Microbiological and bacterial contamination of the soil; Soil contamination with heavy metals. The research program included determining the hydrological properties of the soil in relation to different fractions and determination of sorptive soil capacity on nitrate and ammonium nitrogen. The definition and calculation of filtration properties was ensured by the A minimum of water absorption in model diagrams of up to 700 cm3 and a constant pressure of the water column on the surface of filtration (7 cm). Determined coefficients of the distribution of adsorption and diffusion. The method of measuring the distribution coefficients of organic compound is by a method of eluate wave or frontal filtration in a column. The original method of calculating indicators was developed. The obtained results showed the efficiency of method by definition of quantitative estimation of sortation of nitrate and ammonium nitrogen of liquid and solid fraction, allows to estimate mobility by coefficient of diffusion and distribution. Conclusion that distribution and distribution of compounds in The top layer of soil should be 25...50 cm, which prevents filtration to the groundwater level, with a norm application of 55...75 t/ha. This will get the fertility of low-productive soils-up to 70-80 с/ha of wheat.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12066
Appears in Collections:кафедра Технічної механіки та комп'ютерного проектування ім. професора В. М. Найдиша

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
125-129.pdf1,53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.