ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11950
Title: Методи фотограмметрії для досліджень водних об’єктів
Other Titles: Photogrammetry methods for research of water objects
Authors: Леженкін, Іван Олександрович
Леженкин, Иван Александрович
Lezhenkin, Ivan
Коломієць, Сергій Матвійович
Коломиец, Сергей Матвеевич
Kolomiiets, Serhii
Keywords: водні ресурси
топографічні карти
надводна зйомка
аерофотозйомка
water resources
topographic maps
surface survey
aerial photography
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Матеріали ХІ-ої науково-практичної конференції «Меліорація та водовикористання. Технології та еколого-економічні рішення в сучасних умовах господарювання»;(С. 71-77)
Abstract: UK: Стаття присвячена аналізу методів фотограмметрії для дослідження водних об’єктів. У зв’язку з необхідністю освоєння прибережної смуги і підводного простору необхідно проводити картографування поверхні дна і визначення глибин та характеристик хвилювання водної поверхні а також вивчення та нанесення на карту напрямку і швидкості течій. Встановлено, що в районах з глибинами менше 200 м необхідно знімальні роботи проводити в масштабах 1:2000 … 1:50000, а якщо глибини складають більш ніж 200 м, то слід використовувати масштаб 1:100000 … 1:500000. В прибережній зоні можна використовувати аерозйомку, а також підводну зйомку. Для створення топографічних карт необхідно дотримуватися наступних вимог точності: середні квадратичні помилки в положенні твердих контурів не повинні перевищувати 0,7 мм, для об’єктів розташованих на островах і 1,5 мм для інших об’єктів; середні квадратичні помилки зйомки рельєфу дна не повинні перевищувати 0,3 м при глибинах менше 30 м, а при великих глибинах 1% від виміряної глибини. Картографування дна водних просторів відбувається з космосу, з літака а також з борту надводного або підводного судна. Виходячи з цього зйомка може бути: космічна, аерозйомка, надводна, підводна. Для стереоскопічної аерозйомки використовують дві фотокамери з однаковими елементами і один або два літака. Для аерозйомки в віддалених районах використовують літаки з великою дальністю польоту або гідролітаки. Для зйомки з борта судна використовують дві фотокамери. При виконанні підводної зйомки відстань знімальної апаратури від дна залежить від глибини занурення, ступеня замутнення води та потужності штучних освітлювачів. При зйомках з космосу поверхні дна, рельєф дна видно на великих глибинах. Поверхня дна озер, річок, водосховищ також проглядається з космосу, але на невеликі глибини. Для зйомки з космосу водних просторів необхідно щоб кути відхилення головної оптичної осі фотокамери від стрімкої лінії не перевищували 30-400, висота сонця над горизонтом повинна бути 30-600, а напрямок від сонця до 1300. Таким чином в результаті проведеного дослідження проаналізована методика картографування поверхні дна, визначення глибин та характеристик водної поверхні. EN: The article is devoted to the analysis of photogrammetry methods for the study of water bodies. Due to the need to develop the coastal strip and underwater space, it is necessary to map the bottom surface and determine the depth and characteristics of water surface turbulence, as well as study and map the direction and speed of currents. It is established that in areas with depths less than 200 m it is necessary to carry out survey work on a scale of 1: 2000… 1: 50000, and if the depths are more than 200 m, you should use a scale of 1: 100000… 1: 500000. In the coastal zone, you can use aerial photography, as well as underwater photography. To create topographic maps, the following accuracy requirements must be met: the root mean square errors in the position of solid contours must not exceed 0.7 mm for objects located on islands and 1.5 mm for other objects; the mean square errors of the bottom relief survey should not exceed 0.3 m at depths less than 30 m, and at great depths 1% of the measured depth. Mapping of the bottom of water spaces is from space, from an airplane, as well as from aboard a surface or submarine. Based on this, the survey can be: space, aerial, surface, underwater. For stereoscopic aerial photography use two cameras with the same elements and one or two aircraft. Long-range aircraft or seaplanes are used for aerial photography in remote areas. Two cameras are used to take pictures from the ship. When performing underwater photography, the distance of the shooting equipment from the bottom depends on the depth of immersion, the degree of turbidity of the water and the power of artificial lighting. When shooting from space on the bottom surface, the bottom relief is visible at great depths. The surface of the bottom of lakes, rivers, reservoirs is also visible from space, but at shallow depths. For shooting from space, it is necessary that the angles of deviation of the main optical axis of the camera from the steep line do not exceed 30-400, the height of the sun above the horizon should be 30-600, and the direction from the sun to 1300. Thus, as a result of the study, the method of mapping the bottom surface, determining the depth and characteristics of the water surface was analyzed.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11950
Appears in Collections:кафедра Технічної механіки та комп'ютерного проектування ім. професора В. М. Найдиша
кафедра Технічної механіки та комп'ютерного проектування ім. професора В. М. Найдиша

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Матеріали конф. МЕЛІОРАЦІЯ 08.07.2020-71-77.pdf326,4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.