ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11343
Title: Механізм запровадження форвардних операцій аграрним фондом на ринку України та оцінка його ефективності
Other Titles: Mechanism of introduction of forward operations by the agrarian fund on the ukrainian market and evaluation of its efficiency
Authors: Яцух, Олена Олексіївна
Яцух, Елена Алексеевна
Yatsukh, Olena
Keywords: хеджування;форвард;Аграрний фонд;товарна біржа;державні закупівлі;інтервенційні ціни;агарний ринок;сільськогосподарська продукція;форвардні операції;форвардна угода;фінансовий ризик;фінансовий ринок;hedging;forward;agrarian fund;commodity exchange;government purchases;intervention prices;agrarian market;agricultural products;forward operations;forward transaction;financial risk;financial market
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Ефективна економіка;№ 5
Abstract: UK: В статті розглядаються класичні світові фінансові теорії із форвардних операцій, які, як правило, укладаються з метою реальної поставки (купівлі чи продажу) відповідного активу для страхування від можливих несприятливих цінових змін на даний актив. Встановлено, що в Україні форвардні операції є один із методів державного регулювання ціни на агарному ринку та державної підтримки виробників на основі додаткового кредитного фінансування господарської діяльності суб’єктів аграрного бізнесу. Доведено, що в умовах фінансової і політичної кризи форвардні закупівлі зернових культур на аграрному ринку стали майже єдиною програмою державної підтримки аграрних товаровиробників, та практично єдиним доступним джерелом залучення державних оборотних коштів в їх господарську діяльність. Встановлено, що ціна залучених коштів за агарними форвардними операціями коливається на рівні 14-15%. Основними її складовими для сільськогосподарської підприємства є реєстраційний збір Агарної біржі, брокерські послуги, витрати на оформлення договору застави, страхові платежі та сама винагорода за користування позиченими коштами. EN: The article deals with the classical world financial theory of forward transactions, which, as a rule, are concluded for the purpose of real supply (purchase or sale) of the corresponding asset for insurance against possible unfavorable price changes for this asset. It was established that in Ukraine, forward operations are one of the methods of state regulation of prices in the agrarian market and state support of producers on the basis of additional credit financing of economic activity of subjects of agrarian business. It is proved that in the conditions of the financial and political crisis, forward purchases of grain crops in the agrarian market have become almost the only program of state support of agricultural commodity producers, and practically the only accessible source of attraction of state working capital in their economic activity. It is established that the price of borrowed funds for agrarian forward operations fluctuates at the level of 14-15%. Its main components for an agricultural enterprise are the registration fee of the Agar Exchange, brokerage services, expenses for the execution of a collateral contract, insurance payments and the remuneration for the use of borrowed funds.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11343
Appears in Collections:кафедра Фінансів, обліку та оподаткування 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf228.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.