ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11229
Title: Ефективність краплинного зрошення молодих інтенсивних насаджень черешні на півдні України
Other Titles: Эффективность капельного орошения молодых интенсивных насаждений черешни на юге Украины
Efficiency of drip irrigation of young intensive sweet cherry plantings in southern Ukraine
Authors: Малюк, Тетяна Валеріївна
Малюк, Татьяна Валерьевна
Maliuk, Tetiana
Козлова, Лілія Валентинівна
Козлова, Лилия Валентиновна
Kozlova, Liliia
Пчолкіна, Н. Г.
Keywords: черешня;Південь України;краплинне зрошення;насадження черешні;поливний режим;чорнозем легкосуглинковий;система утримання ґрунту;фертигація.;насаждения черешни;капельное орошение;поливной режим;чернозем легкосуглинистый;система содержания почвы;фертигация;sweet cherry trees planting;drip irrigation;irrigation regime;light loam black soil;soil maintenance system;fertigation
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Зрошуване землеробство;№ 73
Abstract: UK: Обґрунтувати доцільність складових технології краплинного зрошення молодих інтенсивних насаджень черешні та визначити їх вплив на ефективність використання водних, матеріальних та трудових ресурсів. Методи. Дослідження проведено на базі Мелітопольської дослідної станції садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН упродовж 2016 – 2018 рр. в молодих насадженнях черешні згідно до вимог «Методики проведення польових досліджень з плодовими культурами». Ґрунт – чорнозем південний легкосуглинковий. Система утримання ґрунту – чорний пар (контроль) та мульчування пристовбурних смуг: тирсою, соломою та чорним агроволокном. Полив саду здійснювали стаціонарною системою краплинного зрошення. Вологість ґрунту визначали в динаміці термостатно-ваговим методом. Випаровуваність (Е0) розраховували за формулою М.М. Іванова, сумарне водоспоживання за вегетацію - за спрощеною формулою водного балансу. Для розрахунків ефективності зрошення та мульчування використано показники вартості робіт, поливної води, електроенергії, матеріалів для мульчування, транспортування матеріалів, тривалості сушіння, потужності та енергоспоживання насосу свердловини, норма зрошення. Для молодих неплодоносних насаджень доцільно призначати поливи при 90% та 70 % від різниці випаровуваністю та кількості опадів (Е0 – О). Окрім агрономічної ефективності, використання розрахункового методу дозволяє знизити витрати на призначення поливів в 1,8-3,2 рази порівняно до традиційного термостатно-вагового методу. Останній потребує високих затрат фізичної сили та не відповідає вимогам оперативності призначення поливів упродовж вегетації. Мульчування пристовбурних смуг у поєднані зі зрошенням (РВПГ 70 % НВ) дозволило зменшити кількість поливів, збільшити міжполивний період, що обумовило економію води на 11–49 %. З точки зору економії водних ресурсів найдоцільніше використання природних матеріалів, які забезпечують зменшення витрат поливної води на понад 36 %. Порівняно до чорного пару зниження матеріальних витрат становило понад 50 % за рахунок економії води та зменшенню витрат на боротьбу з бур’янами. З метою економії ресурсів доцільно вносити водорозчинні добрива способом фертигації, що забезпечує зниження трудових витрат – до 80 % порівняно з поверхневим внесенням добрив у зрошуваних садах. Висновки. Найбільшу економію водних, матеріальних та трудових ресурсів (до 80 % залежно від елементів технології краплинного зрошення та їх поєднань) в молодих інтенсивних насадженнях черешні в умовах півдня України обумовлює застосування природних матеріалів для мульчування, застосування розрахункового способу призначення поливу та внесення добрив разом із поливною водою. RU: Цель. Обосновать целесообразность составляющих технологии капельного орошения молодых интенсивных насаждений черешни и определить их влияние на эффективность использования водных, материальных и трудовых ресурсов. Методы. Исследования проведены в Мелитопольской опытной станции садоводства имени М. Ф. Сидоренко ИС НААН в течение 2016–2018 гг. в молодых насаждениях черешни 2015 года посадки согласно требованиям «Методики проведения полевых исследований с плодовыми культурами». Почва – чернозем южный легкосуглинистый. Система содержания почвы - черный пар (контроль) и мульчирование приствольных полос: опилками, соломой и черным агроволокном. Полив сада – стационарной системой капельного орошения. Влажность почвы определяли в динамике термостатно-весовым методом. Испаряемость (Е0) рассчитывали по формуле Н. Н. Иванова, суммарное водопотребление за вегетацию – по упрощенной формуле водного баланса. Для расчетов эффективности орошения и мульчирования использовано показатели стоимости работ, поливной воды, электроэнергии, материалов для мульчирования, транспортировки материалов, длительность высушивания почвы, мощности и энергопотребления насоса скважины, норма орошения. Результаты. Для молодых неплодоносящих насаждений целесообразно назначать поливы при 90% и 70 % от разницы между испаряемостью и количеством осадков (Е0 – О). Помимо агрономической эффективности, использование расчетного метода позволяет снизить затраты на назначение поливов в 1,8-3,2 раза по сравнению с термостатно-весовым методом. Последний требует больших затрат физической силы и не соответствует требованиям оперативности назначения поливов в течение вегетации. Мульчирование приствольных полос совместно с орошением (УПВП 70 % НВ) позволило уменьшить количество поливов, увеличить межполивной период, что обусловило экономию воды на 11–49 %. С точки зрения экономии водных ресурсов более целесообразно использование природных материалов, которые обеспечивают уменьшение расходов поливной воды более 36 %. По сравнению с черным паром снижение материальных затрат за счет экономии воды и уменьшения затрат на борьбу с сорняками составило 50 %. С целью экономии ресурсов целесообразно внесение водорастворимых удобрений способом фертигации, что обеспечивает снижение трудовых расходов – до 80 % в сравнении с поверхностным внесением удобрений в орошаемых садах. Выводы. Наибольшую экономию водных, материальных и трудовых ресурсов (до 80 % в зависимости от элементов технологи капельного орошения и их сочетаний) в молодых интенсивных насаждениях черешни в условиях юга Украины обусловливает использование природных материалов для мульчирования, применение расчетного метода назначения полива и внесение удобрений вместе с поливной водой. EN: Purpose of the research is to justify the expediency of the drop irrigation technology components of young intensive sweet cherry plantings and to determine their impact on the efficiency of water, material resources, and labour force. Methods. The research was carried out at Melitopol Research Fruit Growing Station named after M.F.Sydorenko Institute of Horticulture NAAS during 2016-2018 in young sweet cherry trees plantations of 2015 planting according to the requirements of "Methodology of conducting field research with fruit crops". Soil is a southern light loam black soil. Soil maintenance system was black fallow (control) and mulching of neartrunk strips: with sawdust, straw and black agrofiber. Garden watering is a stationary system of drop irrigation. Soil humidity was determined in the dynamics according to the thermostat-weighted method. The evaporation (Е0) was calculated according to the formula of M.M. Ivanov, total water consumption for vegetation – according to the simplified formula of water balance. The value of the work indices, irrigation water, electricity, materials for mulching, transportation of materials, duration of drying, power and energy consumption of the well pump, and irrigation rate were used to calculate irrigation and mulching efficiency. Results. For young unbearing plantings, it is advisable to use irrigation at 90% and 70% of the difference between evaporation and precipitation (Е0 - O). In addition to agronomic efficiency, the use of the computational method can reduce the cost of irrigation by 1.8-3.2 times compared to the traditional thermostat-weighted method. The latter requires high costs of physical force and does not meet the requirements of efficiency setting of watering during the vegetation. The mulching of the neartrunk strips in combination with irrigation (pre-irrigation level of soil humidity 70% of lowest moisture content) allowed to reduce the number of irrigations, to increase the inter-irrigation period, which resulted in water savings of 11-49%. From the point of view of saving water resources, it is most appropriate to use natural materials that reduce irrigation water consumption by more than 36%. Compared to the black fallow, the material costs were reduced by more than 50% by saving water and reducing weed control costs. In order to save resources, it is advisable to apply water-soluble fertilizers by a method of fertigation, which reduces labor costs – up to 80% compared to the surface application of fertilizers in irrigated gardens. Conclusions. The highest saving of water, material resources and labour force (up to 80% depending on the elements of drip irrigation technology and their combinations) in young intensive sweet cherry plantings in the conditions of the south of Ukraine is caused by the use of natural mulching materials, the use of the computational method of irrigation and fertilizer application together with irrigation water.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11229
Appears in Collections:кафедра Рослинництва ім. професора В.В. Калитки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12. Зрошуване землеробство.pdf404,35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.