Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10924
Title: Revealing new patterns in resource saving processing of chromium containing ore raw materials by solid phase reduction
Authors: Borysov, V.
Hevko, I.
Torubara, O.
Borysova, S.
Milko, Dmytro
Мілько, Дмитро Олександрович
Милько, Дмитрий Александрович
Zhuravel, Dmytro
Журавель, Дмитро Павлович
Журавель, Дмитрий Павлович
Tsymbal, B.
Bratishko, V.
Samoichuk, Kyryl
Самойчук, Кирило Олегович
Самойчук, Кирилл Олегович
Postol, Yuliia
Постол, Юлія Олександрівна
Постол, Юлия Александровна
Keywords: хромвмiсна оксидна рудна сировина;фазовий аналiз;карбiд;вiдновлення;легування;вуглецевотермiя
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies;Vol. 1/12(103) (P. 24-29)
Abstract: Дослiджено фiзико-хiмiчнi властивостi продуктiв вуглецевотермiчного вiдновлення оксидної хромвмiсної рудної сировини. Це необхiдно для визначення параметрiв, що знижують втрати Cr при переробцi рудних матерiалiв i використаннi металiзованих хромвмiсних легуючих добавок у сталеплавильному виробництвi. Визначено, що пiдвищення температури обробки з 1250 K до 1450 K призвело до збiльшення прояву Cr23C6 та (Cr, Fe)7C3. При цьому дифракцiйнi максимуми Cr2O3 вiдповiдали тенденцiї послаблення та пiсля обробки при 1450 K мали залишковий характер. Cr3C2 на дифрактограмах провялявся лише пiсля обробки при 1250 K. Фаза металевого Cr прослiдковувалась в зразках пiсля обробки при 1350 K та 1450 K з пiдсиленням iнтенсивностi прояву при збiльшеннi температури нагрiвання. Визначено, що мiкроструктура продуктiв вiдновлення неоднорiдна з присутнiстю часток рiзного розмiру та хiмiчного складу. З пiдвищенням температури вiдновлення з 1250 K до 1350 K та 1450 K i розвитком вiдновних процесiв мало мiсце спiкання часток з утворенням губчастої мiкрострукту ри. Виявлено дiлянки, що характеризували включення i фази iз вмiстом Cr до 65,10 % мас., Fe – до 16,13 % мас. Також виявлено окремi локальнi дiлянки з частками з вiдносно високим вмiстом рудних домiшок та вуглецю. З отриманих результатiв дослiдження витiкає, що найбiльш прийнятною температурою для вiдновлення є 1450 K. В цьому випадку забезпечується вiдновлення з переважанням у фазовому складi Cr металевого та карбiдiв (Fe, Cr)7C3 i Cr23C6 вiдносно оксидної складової Cr2O3. При цьому менший залишковий вмiст вуглецю обумовлений бiльш високою ефективнiстю дiї вiдновника порiвняно з iншими температурними режимами. Завдяки губчастiй мiкроструктурi стає можливим бiльш швидке розчинення, порiвняно iз стандартними феросплавами, при цьому реалiзується скорочення часу виплавки.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10924
Appears in Collections:кафедра Технічний сервіс та системи в АПК

Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.