ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10402
Title: Cучасна економічна освіта як нова хвиля та мегатренд розвитку епохи глобальної нестабільності
Other Titles: Modern economic education as a new wave and megatrend of the global instability age development
Authors: Олексенко, Роман Іванович
Олексенко, Роман Иванович
Oleksenko, Roman
Горбова, Наталя Аркадіївна
Горбова, Наталья Аркадьевна
Horbova, Natalia
Застрожнікова, Ірина Володимирівна
Застрожникова, Ирина Владимировна
Zastrozhnikova, Iryna
Вороніна, Юлія Євгенівна
Воронина, Юлия Евгеньевна
Voronina, Yuliia
Нестеренко, Олена Миколаївна
Нестеренко, Елена Николаевна
Nesterenko, Olena
Keywords: освіта
економічна освіта
суспільство
виховання
мораль
ринкова економіка
підприємницька культура
education
economic education
society
education
morality
market economy
entrepreneurial culture
Issue Date: 2020
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: Збірник науково-методичних праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного;№ 24 (С. 285-290)
Abstract: UK: В даному науковому дослідженні ми спробували дослідити порядок підготовки економістів-підприємців на основі поєднання моральноетичних цінностей, загальнолюдських та професійних якостей викладача. Виявлено загальні професійні закономірності у реалізації підготовки викладачів до професійної діяльності в нових реаліях функціонування економіки. Головною метою даного дослідження – концептуалізація та систематиза- ція методичних та методологічних досліджень у формуванні фахівця економічного профілю. Запропоновано шляхи покращення професійних якостей викладача економічного профілю. EN: In this scientific research, we tried to investigate the preparation of economics-entrepreneurs on the combination of moral and ethical values, human and professional qualities of the teacher foundation. The general professional regularities in realization of teachers' preparation for professional activity in the new realities of functioning of the economy are revealed. The main purpose of this research is to conceptualize and systematize methodological research in the formation of specialist economic profile. The ways of the professional teacher of economic profile qualities improvement are offered.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10402
Appears in Collections:Кафедра Публічне управління, адміністрування та право

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.