Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8714
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСілі, Іван Іванович-
dc.contributor.authorСили, Иван Иванович-
dc.contributor.authorSili, Ivan-
dc.date.accessioned2019-12-04T12:37:04Z-
dc.date.available2019-12-04T12:37:04Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8714-
dc.description.abstractUK: Наукові та практичні дослідження останніх років показують, що альтернативою хімічному методу захисту рослин може бути метод на основі екологічно безпечної і ефективної енергоінформаційної радіоімпульсної біотехнології. Для визначення біотропних параметрів радіоімпульсного випромінювання (частота заповнення імпульсів, період проходження імпульсів та їх тривалість, експозиція), які матимуть негативну пригноблюючу дію на колорадського жука та його личинок у рослинному середовищі картоплі, необхідні теоретичні та математичні дослідження процесу взаємодії радіоімпульсних випромінювань з комахами шкідниками картоплі. Основною характеристикою таких досліджень є розрахунок параметрів взаємодії радіоімпульсів НВЧ випромінювання з рослинним середовищем картоплі. В попередніх дослідженнях було описано процес взаємодії радіоімпульсів НВЧ випромінювання з рослинним середовищем картоплі, проведено аналіз можливості використання високостабільного по частоті діодного генератора для зовнішньої синхронізації потужних радіоімпульсних діодних джерел. Приведено результати розрахунку генератора імпульсної дії міліметрового діапазону, який формує імпульси заданої тривалості з необхідним рівнем потужності енергоінформаційної радіоімпульсної біотехнології та результати роботи по конструюванню синхронізуючого генератора на лавино-пролітних діодах для систем знищення шкідників картоплі, представлено конструкцію генератора у вигляді хвилевідно-штирьової моделі, на основі еквівалентної схеми обчислено параметри хвилевода та лавино-пролітного арсенід-галієвого діода типу 3А730А. В даній роботі представлено подальший розгляд радіоімпульсної біотехнології знищення шкідників картоплі та проведено розрахунок параметрів взаємодії радіоімпульсів НВЧ випромінювання з рослинним середовищем картоплі на основі попередніх досліджень. На основі еквівалентної схеми визначено формули для розрахунку активної і реактивної складової опору p-n переходу діода, параметрів стабілізуючого резонатора, зокрема наведено формулу для розрахунку добротності резонатора, визначено вираз опору навантаження хвилеводу. RU: научные и практические исследования последних лет показывают, что альтернативой химическому методу защиты растений может быть метод на основе экологически безопасной и эффективной энергоинформационной радиоимпульсной биотехнологии. Для определения биотропных параметров радиоимпульсного излучения (частота заполнения импульсов, период следования импульсов и их длительность, экспозиция), которые будут иметь отрицательное угнетающее действие на колорадского жука и его личинок в растительной среде картофеля, необходимы теоретические и математические исследования процесса взаимодействия радиоимпульсных излучений с насекомыми вредителями картофеля. Основной характеристикой таких исследований является расчет параметров взаимодействия радиоимпульсов СВЧ излучения с растительной средой картофеля.В предыдущих исследованиях было описано процесс взаимодействия радиоимпульсов СВЧ излучения с растительной средой картофеля, проведен анализ возможности использования высокостабильного по частоте диодного генератора для внешней синхронизации мощных радиоимпульсных диодных источников. Приведены результаты расчета генератора импульсного действия миллиметрового диапазона, который формирует импульсы заданной длительности с необходимым уровнем мощност энергоинформационной радиоимпульсной биотехнологии и результаты работы по конструированию синхронизирующего генератора на лавинно-пролетных диодах для систем уничтожения вредителей картофеля, представлено конструкцию генератора в виде волноводно-штыревой модели, на основе эквивалентной схемы обчислено параметры волновода и лавинно-пролетного арсенид - галиевого диода типа 3А730А. В данной работе представлено дальнейшее рассмотрение радиоимпульсной биотехнологии уничтожения вредителей картофеля и проведен расчет параметров взаимодействия радиоимпульсов СВЧ излучения с растительной средой картофеля на основе предыдущих исследований. На основе эквивалентной схемы определены формулы для расчета активной и реактивной составляющей сопротивления p-n перехода диода, параметров стабилизирующего резонатора, в частности приведена формула для расчета добротности резонатора, определено выражение сопротивления нагрузки волновода. EN: Scientific and practical studies of recent years show that an alternative to the chemical method of plant protection could be a method based on environmentally safe and efficient energy-information radio-pulse biotechnology. To determine the biotropic parameters of radio pulse radiation (pulse filling frequency, pulse period and duration, exposure), which will have a negative effect on the Colorado potato beetle and its larvae in the potato plant environment, it is necessary to determine the interaction between radio pulse radiation and potato`s insect pests. The main characteristic of such studies is the calculation of the interaction parameters between radio pulses microwave radiation and the plant environment of potatoes. In previous studies, the process of interaction of radio pulses of microwave radiation with the plant environment of potatoes was described, and the possibility of using a highly stable frequency diode generator for external synchronization of high-power radio pulse diode sources was analyzed. The results of the calculation of the pulse generator of the millimeter-wave range, which generates pulses of a specific duration with the required power level of the energy-information radio-pulse biotechnology, and the results of the design of the synchronizing generator on avalanche-span diodes for potato pest destruction systems, are presented. Based on the equivalent scheme, the parameters of the waveguide and avalanche-span gallium arsenide diode type 3А730А. This paper presents a further consideration of radio-pulse biotechnology for the destruction of potato pests and calculates the parameters of the interaction between radio pulses microwave radiation and the potato plant environment based on previous studies. On the basis of the equivalent scheme, formulas for calculating the active and reactive component of the p–n junction resistance of the diode, parameters of the stabilizing resonator are determined, in particular, a formula is given for calculating the resonator Q factor, the expression for the waveguide load is determined.uk
dc.language.isoukuk
dc.relation.ispartofseriesНауковий вісник ТДАТУ;Вип. 9, т. 1-
dc.subjectгенератор НВЧuk
dc.subjectлавинно-пролітний діодuk
dc.subjectімпульсний генераторuk
dc.subjectсуматорuk
dc.subjectпотужність випромінюванняuk
dc.subjectгенератор СВЧuk
dc.subjectлавинно-пролетный диодuk
dc.subjectСВЧ излучениеuk
dc.subjectимпульсный генераторuk
dc.subjectсумматорuk
dc.subjectмощность излученияuk
dc.subjectmicrowave generatoruk
dc.subjectIMPATT diodeuk
dc.subjectultra-high frequency UHF radiationuk
dc.subjectpulse generatoruk
dc.subjectan adderuk
dc.subjectradiation poweruk
dc.titleРозрахунок параметрів взаємодії радіоімпульсів НВЧ випромінювання з рослинним середовищем картопліuk
dc.title.alternativeРасчет параметров взаимодействия радиоимпульсов СВЧ излучения с растительной средой картофеляuk
dc.title.alternativeThe parameters calculation of interaction between radio-pulsed microwave radiation and plant environment of potatouk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:кафедра Електроенергетика і автоматизація

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (20).pdf622.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.