ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6468
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДынабурський, С. В.-
dc.contributor.authorГулевський, Вадим Борисович-
dc.contributor.authorГулевский, Вадим Борисович-
dc.contributor.authorHulevskyi, Vadym-
dc.date.accessioned2019-04-04T12:29:56Z-
dc.date.available2019-04-04T12:29:56Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6468-
dc.description.abstractUK: Важлива роль у стабільному забезпеченні населення продуктами харчування належить овочівництву, яке є однією з найважливіших галузей сільського господарства. Незважаючи на збільшення виробництва овочевої продукції, ще не повністю реалізуються можливості підвищення ефективності виробництва, асортимент і якість овочів не до кінця задовольняють потреби суспільства. Впровадження нових передових технологій вирощування овочів дозволяє забезпечити високу врожайність і високу якість продукції. Основним стримуючим фактором розвитку тепличних господарств служить зростання тарифів на теплову та електричну енергію. Тепличний комплекс, як і будь-яка інша система, вимагає енергопостачання. Тепличне виробництво відноситься до числа найбільш енергоємних виробництв. Споживання електроенергії в промислових теплицях України можна розділити на наступні групи: освітлення рослин, вентиляція, система водопостачання, система опалення. Теплиці можуть обігріватися гарячою водою, водяною парою, нагрітим повітрям, інфрачервоним випромінюванням або продуктами згоряння палива. Одним з важливих аспектів ведення сучасного господарства є економічне використання енергії, яке полягає в застосуванні технологій автономного енергозбереження. Останнім часом одним з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки стала розробка альтернативних джерел електроенергії. Така необхідність виникла у зв'язку зі зменшенням природних ресурсів і високою вартістю деяких з них. Вартість альтернативних джерел енергії поки досить велика і ці джерела мають ряд суттєвих недоліків - займають великі площі, залежать від погодних умов, часу доби, сезону. Більшість розроблених автономних джерел енергії, таких як сонячні батареї, батареї, паливні елементи є генераторами постійної напруги. Щоб обладнання, яке потребує змінної напруги харчування зі стандартними мережевими параметрами, коректно працювало від таких джерел, виникає необхідність у використанні інверторів - перетворювачів постійного струму в змінний. Залежно від цього параметру вони мають синусоїдальний і меандровий тип. Оскільки перше значення вихідної напруги практично таке ж, як в мережі електроживлення - це хороший варіант, коли використовується високотехнологічна техніка. RU: Важная роль в стабильном обеспечении населения продуктами питания принадлежит овощеводству, которое является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства. Несмотря на увеличение производства овощной продукции, еще не полностью реализуются возможности повышения эффективности производства, ассортимент и качество овощей не до конца удовлетворяют потребности общества. Внедрение новых передовых технологий выращивания овощей позволяет обеспечить высокую урожайность и высокое качество продукции. Основным сдерживающим фактором развития тепличных хозяйств служит рост тарифов на тепловую и электрическую энергию. Тепличный комплекс, как и любая другая система, требует энергоснабжения. Тепличное производство относится к числу наиболее энергоемких производств. Потребление электроэнергии в промышленных теплицах Украины можно разделить на следующие группы: освещение растений, вентиляция, система водоснабжения, система отопления. Теплицы могут обогреваться горячей водой, водяным паром, нагретым воздухом, инфракрасным излучением или продуктами сгорания топлива. Одним из важных аспектов ведения современного хозяйства является экономичное использование энергии, которое заключается в применении технологий автономного энергосбережения. В последнее время одним из приоритетных направлений развития науки и техники стала разработка альтернативных источников электроэнергии. Такая необходимость возникла в связи с уменьшением природных ресурсов и высокой стоимостью некоторых из них. Стоимость альтернативных источников энергии пока достаточно большая и эти источники имеют ряд существенных недостатков - занимают большие площади, зависят от погодных условий, времени суток, сезона. Большинство разработанных автономных источников энергии, таких как солнечные батареи, батареи, топливные элементы, являются генераторами постоянного напряжения. Чтобы оборудование, требующее переменного напряжения питания со стандартными сетевыми параметрами, корректно работало от таких источников, возникает необходимость в использовании инверторов - преобразователей постоянного тока в переменный. В зависимости от этого параметра они имеют синусоидальный и меандровый тип. Поскольку первое значение выходного напряжения практически такое же, как в сети электропитания - это хороший вариант, когда используется высокотехнологичная техника. Постоянное значение напряжения является гарантией безопасности для электрооборудования. EN: Important role in ensuring a stable supply of foodstuffs to the population belongs to vegetable growing, which is one of the most important branches of agriculture. Despite the increase in production of vegetable products, the possibilities of increasing the efficiency of production are not fully realized, the range and quality of vegetables do not fully meet the needs of society. The introduction of new advanced vegetable growing technologies can provide high yields and high quality products. The main deterrent factor in the development of greenhouse farms is the growth of tariffs for thermal and electric energy. The greenhouse, as well as any other system, requires energy supply. Hothouse production is among the most energy-intensive industries. Electric power consumption in industrial greenhouses of Ukraine can be divided into the following groups: plant lighting, ventilation, water supply system, heating system. Hothouses can be heated with hot water, steam, hot air, infrared radiation or products of combustion of fuel. One of the important aspects of maintaining a modern economy is the economic use of energy, which is to apply autonomous energy saving technologies. Recently, the development of alternative sources of electricity has become one of the priority directions of development of science and technology. Such a necessity arose in connection with the decrease of natural resources and the high cost of some of them. The cost of alternative energy sources is quite large and these sources have a number of significant drawbacks - they occupy large areas, depending on weather conditions, time of day, season. Most of the developed autonomous power sources, such as solar panels, batteries, fuel cells, are generators of constant voltage. That the equipment requiring variable supply voltage with standard network parameters, correctly worked from such sources, it becomes necessary to use inverters - converters of DC to AC. Depending on this parameter, they are sinusoidal and meandro-type. Since the first value of the output voltage is almost the same as in a power supply network, this is a good option when there is a high-tech technique. The constant voltage value is a guarantee of safety for electrical equipment.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherМелітополь: ТДАТУuk
dc.relation.ispartofseriesНауковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету;Том 8, № 2-
dc.subjectінверторuk
dc.subjectсинусоїдальна напругаuk
dc.subjectенергозбереженняuk
dc.subjectальтернативне джерело енергіїuk
dc.subjectтепличний комплексuk
dc.subjectinverteruk
dc.subjectsinusoidal voltageuk
dc.subjectenergy savinguk
dc.subjectalternative energy sourceuk
dc.subjectgreenhouse complexuk
dc.titleЗастосування інверторів напруги в автономних системах енергозабезпечення тепличних комплексів з використанням сонячних панелейuk
dc.title.alternativeApplication of voltage inverters in autonomous systems with solar panelsuk
dc.title.alternativeПрименение инверторов напряжения в автономных системах энергообеспечения тепличных комплексов с использованием солнечных панелейuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:кафедра Електротехнології і теплові процеси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40-Текст статті-131-1-10-20190302.pdf712,36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.