Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6044
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБолтянська, Наталя Іванівна-
dc.contributor.authorБолтянская, Наталья Ивановна-
dc.contributor.authorBoltіanska, Natalia-
dc.date.accessioned2019-02-25T06:59:12Z-
dc.date.available2019-02-25T06:59:12Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6044-
dc.description.abstractUK: Аграрний сектор, зокрема тваринництво, – один з найбільших споживачів енергії в Україні. Головною причиною високої енергоємності процесів є низький технологічний і технічний рівень тваринницької галузі, використання малоефективних енерговитратних технологій. Тому, з точки зору стратегії раціонального використання енергетичних ресурсів і підвищення енергоефективності аграрного сектора України, зокрема тваринництва, необхідно здійснити економічне обґрунтування стратегії енергозбереження, вивести на український аграрний ринок сучасні інноваційні системи будівництва, технологій і матеріалів; визначити напрями можливого використання нетрадиційних поновлюваних джерел енергії в тваринницькій галузі. Світовий і вітчизняний досвід розвитку молочного скотарства показує, що в основі застосування ресурсозберігаючих технологій лежить науковий і системний підходи, які припускають облік чинників і умов, що впливають на процес виробництва, їх взаємозв'язків. У статті розглянуто чинники та умови забезпечення ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій на фермах великої рогатої худоби. Забезпечення підвищення ефективності застосування ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві за допомогою правильної реалізації організаційно–економічного механізму використання інноваційних технологій в тваринництві потребує комплексного розвитку системи умов і чинників сільськогосподарського виробництва, які за своєю природою дуже різноманітні і численні, взаємопозв'язані і взаємообумовлені, змінюються в часі, впливають на явища і процеси і самі піддаються впливу в результаті соціально–економічного розвитку і науково–технічного прогресу. Визначено умови застосуваннясучасних технологій в тваринництві на рівні сільськогосподарського підприємства. RU: Аграрный сектор, в частности животноводство – один из крупнейших потребителей энергии в Украине. Главной причиной высокой энергоемкости процессов является низкий технологический и технический уровень животноводческой отрасли, использование малоэффективных энергозатратных технологий. Поэтому, с точки зрения стратегии рационального использования энергетических ресурсов и повышения энергоэффективности аграрного сектора Украины, в частности животноводства, необходимо осуществить экономическое обоснование стратегии энергосбережения, вывести на украинский аграрный рынок современные инновационные системы строительства, технологий и материалов; определить направления возможного использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии в животноводческой отрасли. Мировой и отечественный опыт развития молочного скотоводства показывает, что в основе применения ресурсосберегающих технологий лежит научный и системный подходы, которые предполагают учет факторов и условий, влияющих на процесс производства, их взаимосвязей. В статье рассмотрены факторы и условия обеспечения эффективного применения ресурсосберегающих технологий на фермах крупного рогатого скота. Обеспечение повышения эффективности применения ресурсосберегающих технологий в молочном скотоводстве с помощью правильной реализации организационно–экономического механизма использования инновационных технологий в животноводстве требует комплексного развития системы условий и факторов сельскохозяйственного производства, которые по своей природе очень разнообразны и многочисленны, взаимосвязаны и взаимообусловлены, меняются во времени влияют на явления и процессы и сами подвергаются воздействию в результате социально–экономического развития и научно–технического прогресса. Определены условия применения современных технологий в животноводстве на уровне сельскохозяйственного предприятия. The agricultural sector, in particular animal husbandry, is one of the largest energy consumers in Ukraine. EN: The main reason for the high energy intensity of the processes is the low technological and technical level of the livestock industry, the use of low–efficient energy–consuming technologies. Therefore, from the point of view of the strategy of rational use of energy resources and improving the energy efficiency of the agricultural sector of Ukraine, in particular livestock farming, it is necessary to carry out an economic rationale for an energy saving strategy, bring modern innovative building systems, technologies and materials to the Ukrainian agricultural market; determine the direction of the possible use of alternative renewable energy sources in the livestock industry. The world and domestic experience in the development of dairy cattle breeding shows that the basis for the use of resource–saving technologies is scientific and systemic approaches that involve the consideration of factors and conditions affecting the production process, their interconnections. The article describes the factors and conditions for ensuring the effective application of resource–saving technologies on cattle farms. Ensuring the efficiency of the use of resource–saving technologies in dairy cattle breeding through the correct implementation of the organizational and economic mechanism for the use of innovative technologies in animal husbandry requires the complex development of a system of conditions and factors of agricultural production, which by their nature are very diverse and numerous, interrelated and interdependent, change over time phenomena and processes themselves are exposed as a result of social and economiceskogo development and scientific and technological progress. The conditions for the application of modern technologies in animal husbandry at the level of an agricultural enterprise have been determined.uk
dc.language.isoukuk
dc.relation.ispartofseriesПраці Таврійського державного агротехнологічного університету;Вип. 8, т. 2 (С. 173-182)-
dc.subjectвиробництво сільськогосподарської продукціїuk
dc.subjectмолочне скотарствоuk
dc.subjectефективне застосування ресурсозберігаючих технологійuk
dc.subjectнормативна базаuk
dc.subjectаграрний секторuk
dc.subjectенергозбереженняuk
dc.titleЩодо питання забезпечення ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій та фермах великої рогатої худобиuk
dc.title.alternativeК вопросу обеспечения эффективного применения ресурсосберегающих технологий в молочном скотоводствеuk
dc.title.alternativeTo the question of providing the effective use of resource–saving technologies in dairy cathedralsuk
dc.typeWorking Paperuk
Appears in Collections:кафедра Технічний сервіс та системи в АПК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Болтянська 173-182.pdf764.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.