ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3451
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЄременко, Денис Володимирович-
dc.contributor.authorЕременко, Денис Владимирович-
dc.contributor.authorYeremenko, Denys-
dc.date.accessioned2018-05-29T11:04:23Z-
dc.date.available2018-05-29T11:04:23Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3451-
dc.description.abstractUK: Стаття присвячена теоретичним та методичним аспектам дослідження конкурентоспроможності фермерських господарств України. Актуальність теми обумовлена зростанням соціально-економічного значення вітчизняного фермерства як складової аграрного підприємництва та фактору, що сприяє процесу розбудови сільських територій. В статті вказується на необхідність пошуку нових методичних підходів щодо оцінки результативності функціонування товарних господарств сімейно-трудового типу. Метою дослідження є оптимізація теоретично-методичного забезпечення оцінки рівня конкурентоспроможності фермерських господарств. Для вирішення поставленого завдання автором було використано наступні методи пізнання: абстрактно-логічний – при узагальненні наукових підходів щодо оцінки конкурентоспроможності фермерських господарств, монографічний – при дослідженні поглядів науковців на проблеми розвитку вітчизняного фермерства. Автором розроблено алгоритм дослідження конкурентоспроможності сімейно-трудового фермерського господарств, який являє собою чітку обґрунтовану послідовність загальнонаукових та спеціальних методів обробки інформаційного матеріалу. Запропонована послідовність методичних прийомів передбачає активне застосування методів, що базуються на експертній оцінці результатів господарської діяльності, зокрема SWOT - аналіз, когнітивне моделювання, інтерв'ювання, а також вивченні ступеня інтеграції фермерського господарство у систему формальних та неформальних соціально-економічних зв'язків в масштабі сільських територій (аналіз стейкхолдерів). Алгоритм включає в себе декілька етапів обробки інформаційного матеріалу стосовно функціонування фермерських господарств. За результатами першого етапу необхідно чітко визначити та розмежувати реальні та декларативні позиції державних інституцій щодо сприяння конкурентоспроможного розвитку фермерських господарств. Другий етап передбачає вивчення стану розвитку аграрної галузі, реальних та потенційних позицій організаційно-правових структур, що спроможні до конкуренції із фермерськими господарствами по тих чи інших галузях. На останньому етапі дослідження рівня конкурентоспроможності фермерських господарств передбачається оцінка перспектив практичної реалізації розроблених заходів. Наукова новизна запропонованого алгоритму обумовлена поєднанням в процесі дослідження аспектів історичного розвитку вітчизняного фермерства в масштабі конкретного регіону, аналізу показників використання ресурсного потенціалу і особливим значенням методів дослідження, побудованих на використанні думок експертів. RU: Статья посвящена теоретическим и методическим аспектам исследования конкурентоспособности фермерских хозяйств Украины. Актуальность темы обусловлена ростом социально-экономического значения отечественного фермерства как составляющей аграрного предпринимательства и фактора, способствующего процессу развития сельских территорий. В статье указывается на необходимость поиска новых методических подходов к оценке результативности функционирования товарных хозяйств семейно-трудового типа. Целью исследования является оптимизация теоретико-методического обеспечения оценки уровня конкурентоспособности фермерских хозяйств. Для решения поставленной задачи автором были использованы следующие методы познания: абстрактно-логический - при обобщении научных подходов к оценке конкурентоспособности фермерских хозяйств, монографический - при исследовании взглядов ученых на проблемы развития отечественного фермерства. Автором разработан алгоритм исследования конкурентоспособности семейно-трудового фермерского хозяйства, который представляет собой четкую обоснованную последовательность общенаучных и специальных методов обработки информационного материала. Предложенная последовательность методических приемов предполагает активное применение методов, основанных на экспертной оценке результатов хозяйственной деятельности, в частности SWOT - анализ, когнитивное моделирование, интервьюирование, а также изучении степени интеграции фермерского хозяйство в систему формальных и неформальных социально-экономических связей в масштабе сельских территорий (анализ стейкхолдеров). Алгоритм включает в себя несколько этапов обработки информационного материала относительно функционирования фермерских хозяйств. По результатам первого этапа необходимо четко определить и разграничить реальные и декларативные позиции государственных институтов по содействию конкурентоспособного развития фермерских хозяйств. Второй этап предусматривает изучение состояния развития аграрной отрасли, реальных и потенциальных позиций организационно-правовых структур, которые способны к конкуренции с фермерскими хозяйствами по тем или другим отраслям. На последнем этапе исследования уровня конкурентоспособности фермерских хозяйств предполагается оценка перспектив практической реализации разработанных мероприятий. Научная новизна предложенного алгоритма обусловлена сочетанием в процессе исследования аспектов исторического развития отечественного фермерства в масштабе конкретного региона, анализа показателей использования ресурсного потенциала и особым значением методов исследования, построенных на использовании мнений экспертов. EN: The article is devoted to theoretical and methodological aspects of the study of competitiveness of Ukrainian farms. The urgency is due to the growth of socio-economic value of domestic farming as part of agricultural entrepreneurship, and encouraging development of rural areas. The article points to the need to find new methodological approaches to the estimation of productivity of functioning of commodity farms of family-labor type. The aim of the study is to optimize the theoretical-methodological support of the evaluation of the competitiveness of farms. To solve this problem, the author has used the following methods of cognition: abstract-logical - when generalizing scientific approaches to the evaluation of competitiveness of farms, monographic - in the study of the views of scientists on problems of development of domestic farming. The author developed the algorithm of the study of competitiveness of family-labor farms, which is a clear and justifiable sequence of General scientific and special methods of processing information material. Suggested sequence of techniques involves the active application of methods based on expert evaluation of results of economic activities, in particular the SWOT - analysis, cognitive modeling, interviewing, and studying the degree of integration of farming into the system of formal and informal socio-economic relations in the scale of rural territories (stakeholder analysis). The algorithm includes several stages of processing of the information material on the functioning of farms. In the first stage it is necessary to clearly define and differentiate between real and declaratory positions of state institutions to promote competitive development of farming. The second stage involves the study of the state of development of the agricultural sector, actual and potential positions of the organizational-legal structures, which are able to compete with farms for other industries. At the last stage of the study the level of competitiveness of farms, it is assumed assessment of the prospects for implementation of the designed activities. The scientific novelty of the proposed algorithm due to the combination in the research process, aspects of the historical development of the domestic farming scale a specific region, analysis of utilization of resource potential and particular significance of the investigation methods based on the use of expert opinion.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherМукачево: Вид-во МДУuk
dc.relation.ispartofseriesНауковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр.;Випуск 1 (7)-
dc.subjectконкурентоспроможністьuk
dc.subjectалгоритм дослідженняuk
dc.subjectфермерські господарстваuk
dc.subjectметоди обробки інформаціїuk
dc.subjectаграрне виробництвоuk
dc.subjectконкурентоспособностьuk
dc.subjectалгоритм исследованияuk
dc.subjectфермерские хозяйстваuk
dc.subjectобработки информацииuk
dc.subjectаграрное производствоuk
dc.subjectcompetitivenessuk
dc.subjectalgorithm researchuk
dc.subjectfarminguk
dc.subjectprocessinguk
dc.subjectagricultural productionuk
dc.titleМетодичні аспекти оцінки конкурентоспроможності фермерських господарствuk
dc.title.alternativeMethodological aspects of assessing of the farms’ competitivenessuk
dc.title.alternativeМетодологические аспекты оценки конкурентоспособности фермерских хозяйствuk
dc.typeWorking Paperuk
Appears in Collections:кафедра Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10. Єременко_статья.pdf430,48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.