Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12512
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorОртіна, Ганна Володимирівна-
dc.contributor.authorОртина, Анна Владимировна-
dc.contributor.authorOrtina, Hanna-
dc.date.accessioned2020-12-04T09:36:30Z-
dc.date.available2020-12-04T09:36:30Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12512-
dc.description.abstractUK: В статті проаналізовано вплив освіти на розвиток людського капіталу. Значення людського капіталу в економічному житті суспільства постійно підвищується, оскільки практично у всіх сферах соціально-економічної активності головна роль належить висококваліфікованим робітникам з творчим потенціалом. Сьогодні в умовах глобального інтенсивного технологічного розвитку освіти не тільки дає можливість володіти старими, вже накопленими знаннями, але і сприяє отриманню нових знань в процесі праці, а також забезпечує умови для їх виробництва в майбутньому. Поняття «людський капітал» визначає не тільки головну роль людини в економічній системі суспільства, але і призначення необхідності інвестування в людину. Підвищує його виробничі здібності, тобто сприяє розвитку його як робітника. Основним видом таких інвестицій являються витрати на освіту, включає загальне і спеціальне, формальне і неформальне навчання, підготовку до місця праці. Вирішення проблем активізації розвитку людського капіталу потрібно починати с розповсюдження в суспільстві ідей теорії людського капіталу і практики їх реалізації. Визначаюча роль в належить державі. Вченими доведено такі напрямки активного впливу на економічний ріст: - освіта і професіональна підготовка роблять продуктивною працю кожної окремої людини; - освіта розвиває в людині ділові навички; - освіта збільшує не тільки швидкість, з якою поширюються відкриття, але і швидкість з якою вони здійснюються. Отже, внесок освіти в економічний ріст здійснюється за наступними направленнями: він наділяє робочу силу продуктивними знаннями, допомагає нарощуванню нових знань, стимулює процес продукування нових ідей. В наш час люди розглядаються не як трудові ресурси, а як власники людського капіталу. На особистісному рівні ефективність інвестицій в освіту визначає збільшення доходів людини в результаті навчання. EN: The article analyzes the impact of education on human capital development. The value of human capital in the economic life of society is constantly increasing, because in almost all areas of socio-economic activity the main role belongs to highly skilled workers with creative potential. Today, in the context of global intensive technological development, education not only provides an opportunity to have old, already accumulated knowledge, but also contributes to the acquisition of new knowledge in the process of work, as well as provides conditions for their production in the future. The concept of "human capital" defines not only the main role of man in the economic system of society, but also the purpose of the need to invest in man. Increases his productive abilities, ie promotes his development as a worker. The main type of such investments are education costs, including general and special, formal and non-formal education, preparation for the workplace. Solving the problems of activating the development of human capital must begin with the spread in society of the ideas of the theory of human capital and the practice of their implementation. The decisive role belongs to the state. Scientists have proven the following areas of active influence on economic growth: -education and professional training make productive work of each individual; -education develops business skills in a person; -education increases not only the speed with which discoveries spread, but also the speed with which they are carried out. Thus, the contribution of education to economic growth is carried out in the following areas: it provides the workforce with productive knowledge, helps build new knowledge, stimulates the process of producing new ideas. Nowadays, people are not seen as labor resources, but as owners of human capital. At the personal level, the effectiveness of investment in education determines the increase in income as a result of training.uk
dc.language.isoukuk
dc.relation.ispartofseriesВісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. (Серія "Державне управління");Вип. 2 (13) (С. 406-419)-
dc.subjectлюдський капіталuk
dc.subjectдержавна політикаuk
dc.subjectосвітаuk
dc.subjectінноваційна економікаuk
dc.subjectкадриuk
dc.subjecthuman capitaluk
dc.subjectstate policyuk
dc.subjecteducationuk
dc.subjectinnovation economyuk
dc.titleЛюдський капітал в умовах глобального інтенсивного технологічного розвитку освітиuk
dc.title.alternativeHuman capital in the condition of global intensive technological education developmentuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Кафедра Публічне управління, адміністрування та право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VDU13-406-419.pdf232.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.