ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10901
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПанченко, Анатолій Іванович-
dc.contributor.authorПанченко, Анатолий Иванович-
dc.contributor.authorPanchenko, Anatolii-
dc.contributor.authorВолошина, Анжела Анатоліївна-
dc.contributor.authorВолошина, Анжела Анатольевна-
dc.contributor.authorVoloshyna, Anzhela-
dc.contributor.authorПанченко, Ігор Анатолійович-
dc.contributor.authorПанченко, Игорь Анатольевич-
dc.contributor.authorPanchenko, Ihor-
dc.contributor.authorПастушенко, С. І.-
dc.date.accessioned2020-06-01T07:50:58Z-
dc.date.available2020-06-01T07:50:58Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10901-
dc.description.abstractUK: Технології виготовлення роторів планетарних гідромоторів, зумовлюють певну похибку форми їх зубчастої поверхні, що призводять до коливань діаметрального зазору між роторами. Такі коливання чинять негативний вплив на зміну вихідних характеристик планетарного гідромотора. Попередні дослідження розглядають взаємодію роторів планетарних гідромашин, як беззазорне (теоретичне) з'єднання. У роботах не враховується відсутність жорсткого кінематичного зв'язку між роторами планетарного гідромотора, що дозволяє зовнішньому ротору довільно переміщатися в межах діаметрального зазору (самовстановлюватися). В результаті проведених досліджень впливу конструктивних особливостей роторів планетарного гідромотора на зміну його вихідних характеристик розроблено математичний апарат, що описує взаємозв'язок конструктивних особливостей зовнішнього та внутрішнього роторів планетарного гідромотора з його вихідними характеристиками. Для моделювання коливання діаметрального зазору, були обґрунтовані граничні відхилення похибки форми зубчастих поверхонь роторів планетарного гідромотора. Дослідженнями встановлено, що коливання похибки форми зубчастої поверхні роторів носять хаотично-циклічний характер та справляють істотний вплив на зміну діаметрального зазору. Обґрунтовані граничні відхилення похибки форми виготовлення зубчастої поверхні роторів дозволили усунути коливання діаметрального зазору та забезпечити стабільність вихідних характеристик планетарного гідромотора. RU: Технологии изготовления роторов планетарных гидромоторов, обусловливают определенную погрешность формы их зубчатой поверхности, приводящую к колебаниям диаметрального зазора между роторами. Такие колебания оказывают негативное влияние на изменение выходных характеристик планетарного гидромотора. Предыдущие исследования рассматривали взаимодействие роторов планетарных гидромашин, как беззазорное (теоретическое) соединения. В работах не учитывалось отсутствие жесткой кинематической связи между роторами планетарного гидромотора, что позволяет внешнему ротору произвольно перемещаться в пределах диаметрального зазора (самоустанавливаться). В результате проведенных исследований влияния конструктивных особенностей роторов планетарного гидромотора на изменение его исходных характеристик разработан математический аппарат, описывающий взаимосвязь конструктивных особенностей внешнего и внутреннего роторов планетарного гидромотора с его выходными характеристиками. Для моделирования колебания диаметрального зазора, были обоснованы предельные отклонения погрешности формы зубчатых поверхностей роторов планетарногогидромотора. Исследованиями установлено, что колебания погрешности формы зубчатой поверхности роторов носят хаотично-циклический характер и оказывают существенное влияние на изменение диаметрального зазора. Обоснованные предельные отклонения погрешности формы изготовления зубчатой поверхности роторов позволили устранить колебания диаметрального зазора и обеспечить стабильность выходных характеристик планетарного гидромотора. EN: The manufacturing technologies of rotors of planetary hydraulic motors cause a certain error in the shape of their gear surface, leading to fluctuations in the diametrical clearance between the rotors. Such fluctuations have a negative effect on the change in the output characteristics of the planetary hydraulic motor. Previous studies have considered the interaction of the rotors of planetary hydraulic machines as a gapless (theoretical) connection. The work did not take into account the absence of a rigid kinematic connection between the rotors of the planetary hydraulic motor, which allows the external rotor to arbitrarily move within the diametrical gap (self-install). As a result of studies of the influence of the design features of the rotors of the planetary hydraulic motor on the change in its initial characteristics, a mathematical apparatus has been developed that describes the relationship of the design features of the rotors with the output characteristics of the planetary hydraulic motor. To simulate fluctuations in the diametrical clearance, the maximum deviations of the shape error of the gear surfaces of the planetary hydraulic motor rotors were substantiated. Studies have established that fluctuations in the shape error of the gear surface of the rotors are chaotic-cyclical in nature and have a significant effect on the change in the diametrical gap. Justified marginal deviations of the error in the shape of the manufacture of the gear surface of the rotors made it possible to eliminate fluctuations in the diametrical clearance and ensure the stability of the output characteristics of the planetary hydraulic motor.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherТДАТУuk
dc.relation.ispartofseriesПраці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання;Вип. 19, т. 4 (С. 33-48)-
dc.subjectпланетарний гідромоторuk
dc.subjectвнутрішній роторuk
dc.subjectзовнішній роторuk
dc.subjectзубчаста поверхняuk
dc.subjectграничні відхиленняuk
dc.subjectдіаметральний зазорuk
dc.subjectпохибка формиuk
dc.subjectпланетарный гидромоторuk
dc.subjectвнутренний роторuk
dc.subjectвнешний роторuk
dc.subjectзубчатая поверхностьuk
dc.subjectпредельные отклоненияuk
dc.subjectдиаметральный зазорuk
dc.subjectпогрешность формыuk
dc.subjectplanetary hydraulic motoruk
dc.subjectinner rotoruk
dc.subjectouter rotoruk
dc.subjectgear surfaceuk
dc.subjectboundary deviationsuk
dc.subjectdiameter gapuk
dc.subjectshape erroruk
dc.titleДослідження впливу похибки форми виготовлення роторів на вихідні характеристики планетарних гідромоторівuk
dc.title.alternativeИсследование влияния погрешности формы изготовления роторов на выходные характеристики планетарных гидромоторовuk
dc.title.alternativeResearch of influence of error of form of production of rotors on output characteristics of planetary hydraulic motorsuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:кафедра Мехатронні системи та транспортні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf759,48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.