Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10341
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПаніна, Валерія Валеріївна-
dc.contributor.authorПанина, Валерия Валерьевна-
dc.contributor.authorPanina, Valeriia-
dc.contributor.authorДашивець, Галина Іванівна-
dc.contributor.authorДашивец, Галина Ивановна-
dc.contributor.authorDashyvets, Halyna-
dc.contributor.authorНовик, Олексій Юлійович-
dc.contributor.authorНовик, Алексей Юльевич-
dc.contributor.authorNovik, Oleksii-
dc.date.accessioned2020-04-28T12:47:05Z-
dc.date.available2020-04-28T12:47:05Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10341-
dc.description.abstractUK: Експлуатація сільськогосподарської техніки вимагає підтримки її в працездатному стані, особливо у визначені календарні терміни виконання робіт. Діяльність ремонтної майстерні направлена на підвищення рентабельності підприємства, організаційно-технічну підтримку. В ремонтній майстерні необхідно обирати обладнання та оснащення для виконання технічного сервісу техніки. Найважливішою характеристикою технічної системи є наявність у неї бажаних властивостей, оскільки технічна система є лише виконавцем необхідної робочої функції і передбачуваної поведінки. Системний підхід часто викликає необхідність формування множини альтернативних варіантів рішення і застосування декількох критеріїв для оцінки і вибору кращого варіанту. У повсякденній інженерній діяльності частіше застосовують методи багатокритеріального вибору рішення із множини можливих варіантів. При цьому істотно зростає роль робітника і його системи цінностей. Вона проявляється, перш за все, на стадіях формування вихідної множини альтернативних варіантів, вибору критеріїв і міри їх значущості, багатокритеріальної оцінки і прийняття рішення. Ефективність рішень безпосередньо залежить від професійного рівня робітника, його вміння застосовувати сучасні методи і прийоми аналізу та синтезу рішень за декількома критеріями. У статті розглядається питання вибіру обладнання для ремонтної майстерні (на прикладі мийної машини) з застосуванням багатокретиріального методу. RU: Эксплуатация сельскохозяйственной техники требует поддержания ее в работоспособном состоянии, особенно в определенные календарные сроки выполнения работ. Деятельность ремонтной мастерской направлена на повышение рентабельности предприятия, организационно-техническую поддержку. В ремонтной мастерской необходимо выбирать оборудование и оснащение для выполнения технического сервиса техники. Важнейшей характеристикой технической системы является наличие у нее желаемых свойств, поскольку техническая система является лишь исполнителем необходимой рабочей функции и предполагаемой поведения. Системный подход часто вызывает необходимость формирования множества альтернативных вариантов решения и применение нескольких критериев для оценки и выбора лучшего варианта. В повседневной инженерной деятельности чаще применяют методы многокритериального выбора решения из множества возможных вариантов. При этом существенно возрастает роль рабочего и его системы ценностей. Она проявляется, прежде всего, на стадиях формирования исходного множества альтернативных вариантов, выбора критериев и степени их значимости, многокритериальной оценки и принятия решения. Эффективность решений напрямую зависит от профессионального уровня работника, его умение применять современные методы и приемы анализа и синтеза решений по нескольким критериям. В статье рассматривается вопрос выбору оборудования для ремонтной мастерской (на примере моечной машины) с применением многокритериального метода. EN: Operation of agricultural machinery requires its maintenance in working condition, especially in the specified calendar terms of performance of works. The activity of the repair shop is aimed at increasing the profitability of the enterprise, organizational and technical support. In the repair shop, you must choose the equipment and equipment to perform the technical service of the equipment. The most important characteristic of a technical system is the presence of the desired properties, since the technical system is only the performer of the required work function and predictable behavior. The systematic approach often requires the formation of many alternative solutions and the application of several criteria to evaluate and select the best option. In day-to-day engineering, multi-criteria decision-making methods are more commonly used in the multiple options available. This significantly increases the role of the worker and his value system. It is manifested, first of all, in the stages of the formation of the initial set of alternative options, the selection of criteria and their significance, multicriteria assessment and decision making. The effectiveness of decisions depends directly on the professional level of the worker, his ability to apply modern methods and techniques of analysis and synthesis of solutions by several criteria. The article deals with the choice of equipment for a repair shop (for example, a washing machine) using a multicriteria method.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherМелітополь: ТДАТУuk
dc.relation.ispartofseriesПраці Таврійського державного агротехнологічного університету;Вип. 19, т. 4 (С. 207-213)-
dc.subjectбагатокретиріальний методuk
dc.subjectмінімальна відстань до ціліuk
dc.subjectметод Паретоuk
dc.subjectремонтна майстерняuk
dc.subjectмийна машинаuk
dc.subjectmulticriteria methoduk
dc.subjectminimum distance to targetuk
dc.subjectPareto methoduk
dc.subjectrepair shopuk
dc.subjectwashing machineuk
dc.titleЗастосування багатокритеріального методу при виборі обладнання для ремонтної майстерні (на прикладі мийної машини)uk
dc.title.alternativeПрименение многокритериального метода при выборе оборудования для ремонтных мастерских (на примере моечных машин)uk
dc.title.alternativeApplication of multiple criterion method in choice of equipment for repair workshop (example of washing machine)uk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:кафедра Технічний сервіс та системи в АПК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Паніна В.В.2.pdf594.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.